ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների նախագծեր

Թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների նախագիծ 2020թ