ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ջերմոցային գազեր

Ջերմոցային գազերի արտանետումները, 1990-2019թթ.,Գգ CO2 համ.*
Տարի 
 Ածխածնի  երկօքսիդ (СО2), Գգ CO2 համ.
  Ազոտի ենթօքսիդ (N2O),  Գգ CO2 համ.
 Մեթան (СН4), Գգ CO2 համ.
 Հիդրոքլորածխածիններ (HFCs),   Գգ CO2 համ.
 Գումարային, Գգ CO2 համ.
1990
20759.8
1036.3
3281.5
0
25118.1
1995
3244.7
1041.8
2469.6
0
6814.2
2000
2687
697.2
2342.4
4
5828.0
2005
3659.3
828.1
2700.1
45.1
7302.9
2010
4050.9
777.7
2839.4
266.6
7946.5
2012
5095.7
961.2
3086.9
397.9
9550.6
2014
5167.7
1032.4
3292.6
531.7
10038.0
2016
4595.7
1250.3
3313.8
637.7
9823.8
2017
5137.6
1055.7
3249.8
685.3
10153.5
2018
5320
1018.1
2830.8
828
9999.8
2019
5840.3
1271.1
2693.5
969.5
10777.8

 

Ջերմոցային գազերի արտանետումներն ըստ սեկտորների, 1990-2019թթ. Գգ CO2 համ.*
Տարի 
Էներգետիկա 
 երկօքսիդ (СО2),
 Գգ CO2 համ.
 Արդյունաբերական պրոցեսներ և արտադրանքի օգտագործում
Գյուղատնտեսություն (առանց Անտառային տնտեսության և այլ հողօգտագործման ենթասեկտորի)
 Թափոններ 
 խածիններ (HFCs),
 Գգ CO2 համ.
Ընդամենը ՋԳ  արտանետումներ
Անտառային տնտեսություն և այլ  հողօգտագործում
Զուտ ՋԳ  արտանետումներ
 1990 
22719.4
630.9
2045.5
418.8
25814.5
-736.9
25077.6
 1995 
4819.1
122.7
1874.4
454.5
7270.5
-514.4
6756.1
 2000 
4255.1
152.6
1276.8
513.8
6198.4
-467.8
5730.6
 2005
5252.5
395.81
1551.8
560.3
7760.4
-523.7
7236.7
 2010
5809.6
588.6
1524.1
567.2
8489.5
-550.1
7939.4
 2012
6891.8
713.9
1873.2
584.4
10063.3
-516.2
9547.1
 2014
7041.5
816.5
2048.1
601.3
10507.4
-477.6
10029.7
 2016
6623.4
797.4
2258.4
11.4
10290.6
-487.9
9802.7
 2017
7087.4
951.9
1941.9
622.7
10603.9
-470.4
10133.5
 2018
6822.29
1174.2
1829.9
628.7
10455
-455.2
9999.8
 2019
7138.47
1285.3
2098.3
628.7
11150.8
-373
10777.8

 

*Տվյալները վերցված են Հայաստանի Հանրապետության  Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվություններից, որոնք հրապարակված են Շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում:

 Հաշվետվություն 2019