ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ջերմոցային գազեր

Ջերմոցային գազերի արտանետումները (Գգ CO2 համ.) ըստ նյութերի և տարիների*
Տարի 
 Ածխածնի  երկօքսիդ (СО2), Գգ CO2 համ.
  Ազոտի ենթօքսիդ (N2O),  Գգ CO2 համ.
 Մեթան (СН4), Գգ CO2 համ.
 Հիդրոքլորածխածիններ (HFCs),   Գգ CO2 համ.
 Գումարային, Գգ CO2 համ.
1990
20800.3
1036.3
3281.5
0.0
25118.1
1995
3302.8
1041.8
2469.6
0.0
6814.2
2000
2784.4
697.2
2342.4
4.0
5828.0
2001
3000.2
708.9
2383.8
8.2
6101.3
2002
2421.8
788.2
2347.0
11.4
5568.5
2003
2773.1
749.5
2446.5
17.9
5987.4
2004
3201.5
832.0
2602.5
27.8
6665.0
2005
3728.4
828.1
2700.1
45.1
7302.9
2006
3804.2
883.9
2953.9
75.1
7718.6
2007
4403.0
846.4
3233.0
115.7
8599.6
2008
4907.7
808.1
3173.8
181.7
9072.7
2009
4193.7
805.7
2874.6
214.6
8090.5
2010
4060.4
777.7
2839.4
266.6
7946.5
2011
4569.5
841.9
2977.4
331.8
8723.0
2012
5102.2
961.2
3086.9
397.9
9550.6
2013
5104.6
1030.9
3234.3
463.5
9835.8
2014
5178.6
1032.4
3292.6
531.7
10038.0
2015
4878.7
1084.2
3271.5
573.4
9810.3
2016
4619.5
1250.3
3313.8
637.7
9823.8
2017
5160.1
1055.7
3249.8
685.3
10153.5

 

Ջերմոցային գազերի արտանետումներն ըստ տնտեսական գործունեության սեկտորների և տարիների (Գգ CO2 համ.)*
Տարի 
Էներգետիկա 
 երկօքսիդ (СО2),
 Գգ CO2 համ.
 Արդյունաբերական պրոցեսներ և արտադրանքի օգտագործում
Գյուղատնտեսություն (առանց Անտառային տնտեսության և այլ հողօգտագործման ենթասեկտորի)
 Թափոններ 
 խածիններ (HFCs),
 Գգ CO2 համ.
Ընդամենը ՋԳ  արտանետումներ
Անտառային տնտեսություն և այլ  հողօգտագործում
Զուտ ՋԳ  արտանետումներ
 1995 
4819.1
122.7
1932.3
454.5
7328.6
-736.9
6814.2
 2000 
4255.1
152.8
1374.0
513.8
6295.7
-514
5828.0
 2001
4450.6
162.5
1409.4
527.2
6549.7
-448.4
6101.3
 2002
3735.3
234.1
1519.1
539.4
6027.9
-459.4
5568.5
 2003
4129.4
250.7
1515.4
542.9
6438.4
-450.9
5987.4
 2004
4654.4
339.1
1614.8
550.8
7159.0
-494.0
6665.0
 2005
5252.5
395.1
1621.6
557.4
7826.6
-523.7
7302.9
 2006
5526.3
440.8
1711.9
563.7
8242.7
-524.1
7718.6
 2007
6347.2
554.3
1694.4
570.2
9166.2
-566.6
8599.6
 2008
6818.1
619.7
1617.9
578.0
9633.7
-561.0
9072.7
 2009
6008.2
486.7
1572.0
573.9
8640.7
-550.2
8090.5
 2010
5809.6
587.2
1534.9
564.8
8496.6
-550.1
7946.5
 2011
6382.2
632.1
1668.6
572.3
9255.3
-532.3
8723.0
 2012
6891.8
712.6
1874.9
581.4
10060.7
-510.1
9550.6
 2013
6924.4
765.0
2033.0
588.1
10310.6
-474.9
9835.8
 2014
7041.5
815.1
2058.7
598.7
10514.0
-476.0
10038.0
 2015
6760.5
791.6
2135.3
601.8
10289.3
-478.9
9810.3
 2016
6623.4
796.1
2283.6
608.7
10311.9
-488.0
9823.8
 2017
7087.4
950.5
1965.4
620.7
10624.0
-470.6
10153.5

 

*Տվյալները վերցված են Հայաստանի Հանրապետության  Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվություններից, որոնք հրապարակված են Շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում:

 Հաշվետվություն 2019       

Հաշվետվություն 2017