ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կառավարության որոշումներ

2024 թվական

 1. Կառավարության 04.01.2024թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի ապրիլի 22-ի N 259 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 9-Ն որոշում
 2. Կառավարության 04.01.2024թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1673-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 20-Ն որոշում
 3. Կառավարության 04.01.2024թ. «Մթնոլորտային օդն աղտոտող (վնասակար) նյութերի արտանետումների պետական հաշվառման և հաշվառման վերաբերյալ տեղեկատվության ամփոփման, վերլուծման և արխիվացման կարգը հաստատելու մասին» N 23-Ն որոշում
 4. Կառավարության 08.01.2024թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մայիսի 22-ի N 580-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 29-Ա որոշում
 5. Կառավարության 04.01.2024թ. «Մթնոլորտային օդն աղտոտող (վնասակար) նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների նախագծերի մշակման և սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների նախագիծ ներկայացրած իրավաբանական անձանց և ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող ֆիզիկական անձանց արտանետման թույլտվությունների տրամադրման կամ մերժման կամ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին կարգը հաստատելու մասին» N 32-Ն որոշում
 6. Կառավարության 11.01.2024թ. «Նախատեսվող գործունեության տեսակների վերակառուցման կամ ընդլայնման կամ տեխնիկական կամ տեխնոլոգիական վերազինման կամ վերապրոֆիլավորման կամ կոնսերվացման կամ տեղափոխման կամ դադարեցման կամ փակման կամ քանդման կամ նախագծային փոփոխության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության անհրաժեշտությունը որոշելու կարգը հաստատելու մասին» N 43-Ն որոշում
 7. Կառավարության 18.01.2024թ. «Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանման և Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծման համար արգելված սնդիկի հավելիչով արտադրանքի ցանկը սահմանելու մասին» N 60-Ն որոշում
 8. Կառավարության 18.01.2024թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի N 1054-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 16-ի N 388-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 67-Ն որոշում
 9. Կառավարության 18.01.2024թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի նոյեմբերի 3-ի N 1692-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 83-Լ որոշում
 10. Կառավարության 29․02.2024թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1165-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 298-Ա որոշում
 11. Կառավարության 29․02.2024թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1045-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 1072-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 294-Ն որոշում
 12. Կառավարության 07․03.2024թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հոկտեմբերի 28-ի N 1761-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 325-Ն որոշում
 13. Կառավարության 21․03.2024թ. «Էկոպարեկային ծառայողի կողմից գործադրվող ծառայողական զենքի տեսակը, ձեվը, մոդելը և քանակը հաստատելու մասին» N 395-Ն որոշում
 14. Կառավարության 21․03.2024թ. «Էկոպարեկային ծառայողներին ծառայողական զենք և անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցներ տրամադրելու կարգը սահմանելու մասին»  N406-Ն որոշում
 15. Կառավարության 14․03.2024թ. ««Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 2323-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին»  N373-Ն որոշում
 16. Կառավարության 28․03.2024թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի ապրիլի 30-ի N 550-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին»  N419-Ն որոշում
 17. Կառավարության 18․04.2024թ. «Էկոպարեկային ծառայողի հատուկ միջոցները և անձնական պաշտպանության միջոցները պահելու և կրելու կարգը սահմանելու մասին»  N 523-Ն որոշում
 18. Կառավարության 18․04.2024թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  N 566-Ն որոշում
   

2023 թվական
 1. Կառավարության 12.01.2023թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի N 489-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 40-Ն որոշում:
 2. Կառավարության 09.02.2023թ. «Գույք հետ վերցնելու, ամրացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 8-ի N 1299-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 173-Ա որոշում:
 3. Կառավարության 16.02.2023թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» N 201-Ն որոշում:
 4. Կառավարության 16.02.2023թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հունիսի 10-ի N 977-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 205-Ն որոշում:
 5. Կառավարության 23.02.2023թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունիսի 18-ի N 684-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» N 227-Ն որոշում:
 6. Կառավարության 06.04.2023թ. ««Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» N 496-Ն որոշում:
 7. Կառավարության 06.04.2023թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 1520-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 475-Ն որոշում:
 8. Կառավարության 13.04.2023թ. ««Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ ու լրացումներ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» N 518-Ն որոշում:
 9. Կառավարության 21.04.2023թ. «Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» N 591-Ն որոշում:
 10. Կառավարության 21.04.2023թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հունվարի 25-ի N 198-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 589 որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 593-Ն որոշում:
 11. Կառավարության 27.04.2023թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հունիսի 10-ի N 977-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 632-Ն որոշում:
 12. Կառավարության 04.05․2023թ. ««Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» N 681-Ն որոշում:
 13. Կառավարության 18.05․2023թ. «Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 785-Ն որոշում:
 14. Կառավարության 01.06․2023թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 868-Ն որոշում:
 15. Կառավարության 08.06․2023թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N 1491-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» N 908-Ն որոշում։
 16. Կառավարության 08.06․2023թ. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տարբեր ինտենսիվության երաշտային պայմանների հաշվարկման ցուցանիշները և մեթոդաբանությունը սահմանելու մասին» N 925-Ն որոշում։
 17. Կառավարության 16.06․2023թ. «Ջրային ռեսուրսների պահպանության դրամագլխի օգտագործման, հատկացումների հաշվարկման կարգը և վճարման ժամանակացույցը սահմանելու մասին» N 967-Ն որոշում։
 18. Կառավարության 22.06․2023թ. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքից սիգի ձկնկիթի արտահանման ժամանակավոր արգելք կիրառելու մասին» N 1016-Ն որոշում։
 19. Կառավարության 06․07․2023թ. ««Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարությանը գումար հատկացնելու և «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը գույք հատկացնելու մասին» N 1139-Ն որոշում։
 20. Կառավարության 13․07․2023թ. ««Սևան» ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտում հանրային լողափերի ստեղծման մասին» N 1186-Ն որոշում։
 21. Կառավարության 27․07․2023թ. «Գյուղատնտեսական և արդյունագործական նպատակներով կենդանական աշխարհի օբյեկտների օգտագործման և օգտագործման մասին պայմանագրեր կնքելու կարգը սահմանելու մասին» N 1276-Ն որոշում։
 22. Կառավարության 03․08․2023թ. «Ջրօգտագործման թույլտվության տրամադրման, դրա ժամկետի երկարաձգման, վերաձեվակերպման, վերանայման, կասեցման, ուժը կորցրած ճանաչելու, դադարեցման կարգերը և ջրօգտագործման թույլտվության օրինակելի ձևավաթուղթը, հորատանցքի անձնագրերի, հորատանցքի նախագծային երկրաբանատեխնիկական կտրվածքի ձևերը հաստատելու մասին» N 1332-Ն որոշում։
 23. Կառավարության 11․08․2023թ. «Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանման և Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծման համար արգելված սնդիկի հավելիչով արտադրանքի ցանկը սահմանելու մասին» N 1341-Ն որոշում։
 24. Կառավարության 24․08․2023թ. «Բնապահպանական ծրագրերով նախատեսված միջոցառումների իրականացման առաջնայնությունները կամ դրանց փոփոխությունները շրջակա միջավայրի ոլորտի և առողջապահության ոլորտի լիազոր մարմինների հետ համաձայնեցման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N1544-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1421-Ն որոշում։
 25. Կառավարության 24․08․2023թ. ««Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություն և լրացում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 1428-Ն որոշում։
 26. Կառավարության 24․08․2023թ. «Սոցիալական նպատակով կենդանական աշխարհի օբյեկտների օգտագործման և օգտագործման մասին պայմանագրերի կնքման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 10-ի N 884-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1429-Ն որոշում։
 27. Կառավարության 28․09․2023թ. «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների 2024 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1656-Ն որոշում։
 28. Կառավարության 07․09․2023թ. «Հայաստանի Հանրապետությունից սնդիկի արտահանման և Հայաստանի Հանրապետություն սնդիկի ներմուծման կարգերը սահմանելու մասին» N 1510-Ն որոշում։
 29. Կառավարության 19․10․2023թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի մայիսի 13-ի N 754-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 1787-Ն որոշում։
 30. Կառավարության 19․10․2023թ. ««Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 1795-Ն որոշում։
 31. Կառավարության 17․11․2023թ. «Կենդանական աշխարհի պետական կադաստրի տվյալների տրամադրման կարգը սահմանելու մասին» N 1985-Ն որոշում։
 32. Կառավարության 17․11․2023թ. «Բուսական աշխարհի պետական կադաստրի տվյալների տրամադրման կարգը սահմանելու մասին» N 1993-Ն որոշում։
 33. Կառավարության 23․11․2023թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մայիսի 17-ի N591-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 2037-Ն որոշում։
 34. Կառավարության 30․11․2023թ. «Աղբավայրերի մոնիթորինգի իրականացման կարգը սահմանելու մասին» N 2105-Ն որոշում։
01.01.2022թ.- 15.12.2022թ.

 1. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1565-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 15 դեկտեմբերի 2022 թվականի N 1920 - Ն որոշում
  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=171643
 2. «Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքի ծածկույթի դասակարգման մասին»  Կառավարության 15 դեկտեմբերի 2022 թվականի N 1934 - Լ որոշում
  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=171671
 3. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հունիսի 3-ի N 936-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 27.01.2022թ. N 86-Ն որոշում
  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=159774 
 4. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի մայիսի 13-ի N 749-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 17.02.2022թ. N 166-Լ որոշում
  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=160385 
 5. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-ի N 224-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 10․03․2022թ․ N 290-Ն որոշում
  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=160884 
 6. «Որպես նվիրատվություն գույք ընդունելու և ամրացնելու մասին» Կառավարության 17.03.2022թ. N 315-Ա որոշում
  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=161098 
 7. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 1667-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ի N 1584-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 31.03.2022թ. N 426-Ն որոշում
  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=161601 
 8. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 07.04.2022թ. N 473 - Ն որոշում
  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=161859 
01.01.2021թ.- 29.12.2021թ.

1.    «Հայաստանի Հանրապետության տարածքից Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չհանդիսացող պետություններ արտահանման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության ծագում ունեցող ժամանակավոր արգելված ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին» Կառավարության 04.03.2021թ. N 281-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=150519 
2.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 04.02.2021թ. N 115-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=149651
3.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1165-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 04.02.2021թ․ N121-Ա որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=149683  
4.    «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված համայնքների և (կամ) բնակավայրերի ցանկի կազմման և ըստ համայնքների և (կամ) բնակավայրերի մասհանումների բաշխման չափի հաշվարկման կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 01.04.2021թ․ N 447-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151286 
5.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մարտի 15-ի N 291-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 01.04.2021թ․ N 448-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151274 
6.    «Նոր կառուցվող փոքր հիդրոէլեկտրակայանների ջրօգտագործման թույլտվությունների հայտերի մերժում նախատեսված՝ Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված կամ տարածքին բնորոշ՝ էնդեմիկ ձկնատեսակների ձվադրավայրեր հանդիսացող կամ դերիվացիոն խողովակներով 40 տոկոս և ավելի ծանրաբեռնված գետերի ցանկը սահմանելու մասին» Կառավարության 08․04․2021թ․ N488-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151502 
7.    «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների միջև փոխադարձ առևտուր իրականացնելիս վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային տեղափոխման եզրակացության (թույլատրագրի) տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության 08.04.2021թ․ N 489-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151501 
8.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի ապրիլի 4-ի N 397-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 08.04.2021թ․ N 481-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151511 
9.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1125-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 08.04.2021թ․ N 484-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151509 
10.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մայիսի 17-ի N 591-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 08.04.2021թ․ N 478-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151504 
11.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1565-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 08.04.2021թ․ N 477-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151505 
12.    «Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի օգտագործման նպատակով հորատում իրականացնող հաստոցների տեղադիրքն առցանց հետեվելու տեխնիկական սարքավորումների տեղադրման, կնքման և օգտագործման կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 08.04.2021թ․ N 525-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151599 
13.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1578-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 08.04.2021թ․ N 530-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151607 
14.    «Հայաստանի Հանրապետությունում քիմիական նյութերի և խառնուրդների ռեեստր ձևավորող և վարող իրավասու մարմին ճանաչելու մասին» Կառավարության 15.04.2021թ. N 655-Լ որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151681 
15.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 6-ի N 802-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 29.04.2021թ. N 655-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152159 
16.    «Շինարարական աշխատանքներ կատարելու հետևանքով հանված հողի բերրի շերտի վաճառքի կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 29.04.2021թ. N 676-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152162 
17.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 06.05.2021թ․ N 718-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152351 
18.     «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մարտի 31-ի N 342-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 06.05.2021թ. N 722-Ն
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152359 
19.    «Հայաստանի Հանրապետությունում հողերի դեգրադացիայի չեզոքացման ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության 06.05.2021թ. N 725-Լ որոշում
 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152368 

20.    «Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ազգային գործողությունների ծրագիրը և 2021-2025 թվականների միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» Կառավարության 13.05.2021թ. N 749-Լ որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152612 
21.    «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի և հիդրոֆտորածխածինների ներմուծման ընդհանուր չափաքանակները (քվոտաները) սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մարտի 15-ի N 327-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 13.05.2021թ․ N 754-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152589
22.    «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից 2021-2023 թվականների ընթացքում կատարման ենթակա պետական նշանակության հիդրոօդերևութաբանական աշխատանքների ծրագիրը և նախատեսվող միջազգային համագործակցության միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» Կառավարության 13.05.2021թ. N 792-Լ որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152646
23.    «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված այլ ընկերությունների ընտրության չափորոշիչները սահմանելու մասին» Կառավարության 15.07.2021թ. N 1149-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154470
24.    «Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին» Կառավարության 22.07.2021թ․ N 1191-Ա որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154681
25.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 22.07.2021թ․ N 1211-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154714
26.    «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 06.08.2021թ․ N 1296-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=155088
27.     «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի և հիդրոֆտորածխածինների առաքման թույլտվության էլեկտրոնային եղանակով տրամադրման կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 12.08.2021թ․ N 1304-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=155131
28.     «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մարտի 9-ի N 240-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 18.08.2021թ. N 1347-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=155276
29.     «Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների նախահաշվային արժեքների հաշվարկման և վերահաշվարկման կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 18.08.2021թ. N 1352-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=155279
30.      «Հայաստանի Հանրապետությունում բնության հատուկ պահպանվող տարածքների օրը նշելու մասին" Կառավարության 02.09.2021թ․ N 1412-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=155616
31.     "Հայաստանի Հանրապետությունում բնության հատուկ պահպանվող տարածքների օրը նշելու մասին" Կառավարության 02.09.2021թ․ N 1412-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=155623
32.    «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում ու լրացում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարությանը գումար հատկացնելու և «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը գույք հատկացնելու մասին» Կառավարության 02.09.2021թ․ N 1433-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=155669
33.     «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1563-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 08.09.2021թ․ N 1457-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=155756
34.     «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 17-ի N 523-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 24.09.2021թ․ N 1555-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=156224
35.      «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտագործման միջոցառումների 2022 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության 30.09.2021թ. N 1584-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=1564636
36.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ի N 1584-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 01.10.2021թ․ N 1624-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=156449
37.    «Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին» Կառավարության 14.10.2021թ․ N 1672-Ա որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=156888
38.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մայիսի 24-ի N 806-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 14.10.2021թ․ N 1702-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=156792

39.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 14-Ի N 967-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 21.10.2021թ. N 1718-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=157083 
40.    «Շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի օգտագործման և հատկացումների չափերի հաշվարկման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 23-ի N 1079-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 21.10.2021թ. N 1733-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=15709
41.    «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի և հիդրոֆտորածխածինների ներմուծման անհատական չափաքանակի օգտագործման մասին հաշվետվության հաշվառման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1565-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 28.10.2021թ. N 1761-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=157289 
42.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 8-ի N 1133-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 04.11.2021թ․ N 1796-Ն
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=157426 
43.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 1603-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 04.11.2021թ. N 1803-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=157446 
44.    «Ընդերքօգտագործման հետևանքով խախտված հողերի, ընդերքօգտագործման թափոնների փակված օբյեկտների ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների իրականացման, այդ թվում՝ կենսաբանական վերականգնման ուղեցույցը հաստատելու մասին» Կառավարության 11.11.2021թ․ N 1848-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=157608 
45.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հունիսի 3-ի N 668-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 25․11․2021թ․ N 1910-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=157853 
46.    «Հողամաս հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին» Կառավարության 02.12.2021թ. N 1953-Ա որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=158177 
47.    «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում ու լրացում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 02.12.2021թ. N 1980-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=158205 
48.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի նոյեմբերի 12-ի N 1308-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 16.12.2021թ. N 2046-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=158529 
49.    «Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքի ծածկույթի դասակարգման մասին» Կառավարության 16.12.2021թ. N 2057-Լ որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=158560 
50.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 16.12.2021թ. N 2059 -Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=158563


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021թ. փետրվարի 25-ի «Կառավարության աշխատակարգը հաստատելու մասին» թիվ 252-Լ որոշումը 


ՀՀ կառավարության որոշում  18 նոյեմբերի 2021 թվականի N 1902 - Լ 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին
      Հավելված 1 - ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը
      Հավելված 2 - ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների հիմնավորումները

01.01.2020թ.-18.06.2020թ.

1.    "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1673-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" Կառավարության 23.01.2020թ․ N 62-Ն որոշում (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 6)
2.    «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն», «Անտառային մոնիթորինգի կենտրոն» և «Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները միաձուլման ձևով «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության վերակազմակերպելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հունիսի 20-ի N 552, 2004 թվականի մարտի 18-ի N 349-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 30.01.2020թ.  N 81-Ն որոշում (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 8)
3.    "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1257-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին" Կառավարության 06.02.2020թ․ N 137-Ն որոշում (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 12) 
4.    "Զիկատար" բնապահպանական կենտրոն" պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը "Արգելոցապարկային համալիր" պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը միացման ձևով վերակազմակերպելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 18-ի N1046-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N1587-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" Կառավարության 19.03.2020թ․N334-Ն որոշում (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 26)
5.    "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 09.04.2002թ. N 521-Ն որոշում (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 38)
6.    "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1045-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" Կառավարության 09.04.2020թ․ N 534-Ն որոշում (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 38) 
7.    "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" Կառավարության 02.04.2020թ․ N 441-Ն որոշում (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 41) 
8.    "Հյուսիսային և Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքներում սակավաջրություն հայտարարելու մասին" Կառավարության 23.04.2020թ. N 597-Ն որոշում (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 44) 
9.    "Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" Կառավարության 14.05.2020թ․ N 752-Ն որոշում  (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 53) 
10.    "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 21.05.2002թ. N 798-Ն որոշում (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 55.1) 
11.    "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին" Կառավարության 04.06.2020թ. N 892-Ն որոշում (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 61) 
12.    "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մայիսի 30-ի N 927-Ն որոշման մեջ լփոփոխություն կատարելու մասին" Կառավարության 11.06.2020թ. N 919-Ն որոշում (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 64) 
13.    "Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ  կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին" Կառավարության 18.06.2020թ․ N 978-Ն որոշում (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 66)
14.    «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 13.08.2020թ. N 1324-Ն որոշում 
15.    «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 13.08.2020թ. N 1360-Ն որոշում 
16.    «Հիդրոֆտորածխածինների ցանկը հաստատելու մասին» Կառավարության 20.08.2020թ․ N   1368-Ն 
17.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Կանաչ կլիմայական հիմնադրամի միջև հիմնական համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին» Կառավարության 20.08.2020թ. N 1385-Ա 
18.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 1667-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 27.08.2020թ․ N 1420-Ն որոշում 
19.    «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 03.09.2020թ. N 1463-Ն որոշում 
20.    «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների 2021 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության 29.09.2020թ. N 1603-Ն որոշում 
21.    «Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքի ծածկույթի դասակարգման մասին» Կառավարության 10.12.2020թ.  N 2015-Ն որոշում
22.    «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գործունեության ընթացքում առաջացած շահույթի օգտագործման կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության 17.12.2020թ․ N2079-Ն որոշում 
23.    «Գույք հետ վերցնելու և անհատույց, անժամկետ օգտագործման իրավունքով ամրացնելու մասին» Կառավարության 17.12.2020թ․ N 2098-Ա որոշում 
24.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 23-ի N 597-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 24.12.2020թ. N 2154-Ն որոշում 
25.    «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 24.12.2020թ. N 2177-Ն որոշում 

 

01.01.2019թ.-31.12.2019թ. ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված և սահմանված կարգով ընդունված ՀՀ կառավարության որոշումների ՑԱՆԿ
 1. "Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն" պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" Կառավարության 17.01.2019թ. N 10-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 6) 
 2. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մայիսի 30-ի N 927-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 17.01.2019թ. N 41-Ն որոշում 2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 8) 
 3. «Հայաստանի Հանրապետությունում անապատացման դեմ պայքարի 2019-2020 թվականների գործողությունների ազգային ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 31.01.2019թ. որոշման N 68-Լ որոշում 
 4. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 3-ի N 499-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 14.03.2019թ. N 225-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 21)
 5. "Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքի դասակարգման կարգը հաստատելու մասին" Կառավարության 11.04.2019թ․ N 431-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 28)
 6. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1997 թվականի մայիսի 29-ի  N 153 ու 2018 թվականի մարտի 15-ի  N 253-Ն որոշումներում փոփոխություններ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 15-ի  N383-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" Կառավարության 11.04.2019թ․  N438-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 28.1)
 7. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N121-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" Կառավարության 02.05.2019թ․  N 505-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 31)
 8. "Սևանա լճի վերականգնման, պահպանման և զարգացման հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի անդամների լիազորությունները դադարեցնելու , նոր անդամներ նշանակելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 517-Ն  որոշման մեջ  փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 02.05.2019թ․ N 508-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 31)
 9. «Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի  N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 30.05.2019թ․ N 658-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 38)
 10. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 22-ի N639-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին" Կառավարության 18.07.2019թ. N 898-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 50)
 11. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մայիսի 30-ի N925-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 25.07.2019թ. N 936-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 51)
 12. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N1945-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին" Կառավարության 25.07.2019թ. N 940-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 51)
 13. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մայիսի 30-ի N927-Ն և 2007 թվականի հունվարի 18-ի N 205-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" Կառավարության 25.07.2019թ. N 947-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 51)
 14. "Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 01.08.2019թ. N 969-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 51)
 15. "Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարությանը գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 29.08.2019թ․ N 1136-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 58)
 16. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 22-ի N 1281-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" Կառավարության 29.08.2019թ. N 1158-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 60)
 17. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 12.09.2019թ. N 1230-Ա  որոշում
 18. "Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին" Կառավարության 19.09.2019թ․ N 1257-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 67)
 19. "Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության "Հայանտառ" պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը գումար հատկացնելու մասին" Կառավարության 26.09.2019թ․ N 1316-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 70) 
 20. "Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու  մասին" Կառավարության 03.10.2019թ․ N 1373-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 71) 
 21. "Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին" Կառավարության 10.10.2019թ․ N 1420-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 73.1)
 22. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" Կառավարության 10.10.2019թ. N 1442 - Ն որոշում (փոփոխություններ 129 որոշումներում) (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 75.1)
 23. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 10-ի N 884-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության  2004 թվականի ապրիլի 8-ի N 646-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" Կառավարության 14.11.2019թ. N 1611-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 82) 
 24. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մայիսի 26-ի N 539-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին" Կառավարության 21.11.2019թ․ N 1648-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 85)

 25. "Սևանա լճում ձկան և խեցգետնի պաշարների վերականգնման, պահպանման,վերարտադրման, ինչպես նաև դրանց պաշարների որոշման, ձկան և խեցգետնի արդյունագործական որսի քանակների, ձևերի և կազմակերպման կարգը սահմանելու մասին" Կառավարության 21.11.2019թ․ N 1667-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 85) 

 26. «Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 28.11.2019թ․ N 1709-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 87.1)

 27. "Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 12.12.2019թ. N 1792-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 92.1)

 28. "Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" Կառավարության 12.12.2019թ. N 1811-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 92.1)

 29. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 12.12.2019թ. N 1816-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 92.1)

 30. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 982-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին" Կառավարության 12.12.2019թ․ N 1791-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 94)

01.01.2018թ.-28.12.2018թ. ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված և սահմանված կարգով ընդունված ՀՀ կառավարության որոշումների ՑԱՆԿ
 1. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի սեպտեմբերի 30-ի N 1782-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 11.01.2018թ. N 13-Ն որոշում (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 5)
 2. «Շրջակա միջավայրի պետական մոնիթորինգի զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 25.01.2018թ. N 3-16 արձանագրային որոշում
 3. "Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 20-ի նիuտի N 19 արձանագրության 4-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" 25.01.2018թ. N 3-13 արձանագրային որոշում
 4. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մայիսի 27-ի նիստի N 23 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" 25.01.2018թ. N 3-14 արձանագրային որոշում
 5. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30-ի N 927-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 25.01.2018թ. N 57-Ն որոշում (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 9)
 6. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 08.02.2018թ. N 94-Ն որոշում (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 11)
 7. "Բնակավայրերի կանաչ գոտիների չափերին և տեսակային կազմին ներկայացվող պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 1318-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ կառավարության 08.02.2018թ. N 108-Ն որոշում (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 13)
 8. "Հողն աղտոտումից պահպանելու ընդհանուր պահանջները, հողն աղտոտող վնասակար նյութերի ցանկն ու հողերի աղտոտվածության աստիճանի գնահատման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1277-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ կառավարության 08.02.2018թ. N 124-Ն որոշում (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 13)
 9. "Որպես նվիրատվություն գույք ընդունելու և գույք ամրացնելու մասին" ՀՀ կառավարության 15.02.2018թ. N 154-Ա որոշում
 10. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մայիսի 11-ի N920-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 166-Ն որոշում (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 15)
 11. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 22-ի N437-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 167-Ն որոշում (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 15)
 12. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 29-ի N 1008-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N177-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 13. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության «Անտառային պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության անտառային պետական կոմիտեի կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 182-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 14. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 5-ի  N 1516-Ն  որոշման  մեջ  փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 183-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 15. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1237-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 184-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 16. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի N 1054-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 185-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 17. "Անտառների կայուն կառավարման ոլորտում պետական կառավարման լիազորված մարմին սահմանելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 1-ի N 1134-Ն և 2004 թվականի հունվարի 15-ի N 7-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 189-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 18.  "Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորվող մշտադիտարկումների իրականացման պահանջների, ինչպես նաև արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 191-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 19. "Էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության զարգացման ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին" 22.02.2018թ. N 7-11 արձանագրային որոշում
 20. "Հայաստանի Հանրապետության բնական պաշարների կառավարման ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 7-29 արձանագրային որոշում
 21. "Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման և շահագործման համար շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման չափորոշիչներին հավանություն տալու մասին" 01.03.2018թ. N 8 արձանագրային որոշում
 22. "Հայաստանի  Հանրապետության  կառավարության  2003  թվականի հունվարի 30-ի N 121-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ  կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 01.03.2018թ. N 201-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 18)
 23.  "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 06.03.2018թ. N 234-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 19)
 24.  "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 1343-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 29.03.2018թ. թվականի  N  360-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 28.1)
 25. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 1544-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 24.05.2018թ․ N 625-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 46)
 26. "Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում կատարելու, անտառային կոմիտեին գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին"  Կառավարության 01.06.2018թ․ N 643-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 48)
 27. "Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին" Կառավարության 08.06.2018թ․ N 662-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 47)
 28. "Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 08.06.2018թ․ N 677-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 49)
 29. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության "Բնապահպանական նպատակային ֆոնդ" արտաբյուջետային հաշիվ" ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" Կառավարության 19.07.2018թ․ N 864-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 61)   
 30. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N 121-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 27.09.2018թ․ N 1029-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 74)
 31. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" Կառավարության 27.09.2018թ․ N 1056-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 74)
 32. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 19-ի N 822-Լ որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 25.10.2018թ․ N 1180-Լ որոշում
 33. "Որպես նվիրատվություն գույք ընդունելու և  գույք հանձնելու մասին " Կառավարության 13.12.2018թ․ N 1439 – Ա որոշում
 34. "Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի  N 1717-ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին" Կառավարության 13.12.2018թ․ N 1452 - Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 93.1)
 35. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 31-ի N 338-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" Կառավարության 20.12.2018թ․N 1470-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 93.1)
 36. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 1-ի N 643-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 13.12.2018թ․  N 1510- Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 94)
 37. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 1-ի N 643-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 20.12.2018թ․  N 1505 - Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 93.1) 

01.01.2017թ.-31.12.2017թ. ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված և սահմանված կարգով ընդունված ՀՀ կառավարության որոշումների ՑԱՆԿ
 1. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի N 1151-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 19.01.2017թ. N 36-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 7)
 2. "Ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի վարման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 23-ի N 1060-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ կառավարության 02.02.2017թ. N 68-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 9)
 3. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի  հոկտեմբերի 10-ի N 1638-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 16.02.2017թ. N 132-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 14)
 4. "Դիլիջան" ազգային պարկի 2017-2026 թվականների կառավարման պլանը և կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 23.02.2017թ. N 190-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 15)
 5. «Դիլիջան» ազգային պարկի 2017-2026 թվականների կառավարման պլանի միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 23.02.2017թ. N 8-47 արձանագրային որոշում
 6. «Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 02.03.2017թ. N 221-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 16)
 7. «Ախուրյանի ջրավազանային տարածքի կառավարման պլանի 2017-2022 թվականների միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 09.03.2017թ. N 10-32 արձանագրային որոշում
 8. "Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի 2017-2022 թվականների կառավարման պլանը և արդյունավետ կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 09.03.2017թ. N 240-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 9. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1325-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 09.03.2017թ. N 357-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 23)
 10. "Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի վերջնական փակումից հետո ընդերքի օգտագործման հետ կապված շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում բնապահպանության բնագավառի պետակա կառավարման լիազոր մարմնի կողմից ընդերքօգտագործողի փոխարեն ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի պահպանման, դիտանցման և հսկողության միջոցառումներն իրականացնելու դեպքերը և կարգը սահմանելու մասին" ՀՀ կառավարության 27.04.2017թ. N 429-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 28)
 11. "Լավագույն հնարավոր տեխնոլոգիաներին ներկայացվող չափորոշիչները սահմանելու մասին" ՀՀ կառավարության 15.06.2017թ. N 666-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 41)
 12. "Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և ընդերքօգտագործման թափոններ%
01.01-20.12.2016թ. ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված և սահմանված կարգով ընդունված ՀՀ կառավարության որոշումների ՑԱՆԿ
 1. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ կառավարության 102.2016թ. N 137-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 15)
 2. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N 121-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 10.03.2016թ. N 225-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 19)
 3. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 31.02016թ. N 313-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 27)
 4. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 31.03.2016թ. N 337-Ն որոշում (5-րդ կետ) (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 29)
 5. "Արարատյան ջրավազանային տարածքի 2016-2021 թվականների կառավարման պլանը և արդյունավետ կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 31.03.2016թ. N 338-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 31)
 6. "Արարատյան ջրավազանային տարածքի 2016-2021 թվականների կառավարման պլանի միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին" ՀՀ կառավարության 31.03.2016թ. N 12-32 արձանագրային որոշում
 7. "Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին" ՀՀ կառավարության 31.03.2016թ. N 357-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 33)
 8. "Հող հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 21-ի N 1151-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 31.03.2016թ. N 368-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 33)
 9. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 123-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին" ՀՀ կառավարության 21.04.2016թ. N 396-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 36)
 10. "Սևանա լճում էկոհամակարգերի վերականգնման նպատակով տնտեսական գործունեություն իրականացնելու մասին" ՀՀ կառավարության 21.04.2016թ. N 473-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 38)
 11. "Հարավային ջրավազանային տարածքի 2016-2021 թվականների կառավարման պլանը և արդյունավետ կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 26.05.2016թ. N 539-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 44)
 12. "Հարավային ջրավազանային տարածքի կառավարման 2016-2021 թվականների միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին" ՀՀ կառավարության 26.05.2016թ. N 20-3 արձանագրային որոշում
 13. "Բնապահպանական, հիգիենիկ և սանիտարահամաճարակային անվտանգության, հակահրդեհային նորմերի և կանոնների պահպանման նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու նպատակով ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց մասին համապատասխան մարմիններին լիազոր մարմնի կողմից տեղեկացնելու կարգը հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 02.06.2016թ. N 649-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 51)
 14. “Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 31-ի N 338-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին” ՀՀ կառավարության 23.06.2016թ. N 751-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 56)
 15. "Ղրղզստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների միջև փոխադարձ առևտուր իրականացնելիս օզոնաքայքայիչ նյութերի և դրանք պարունակող արտադրանքի տեղափոխման և օզոնաքայքայիչ նյութերի հաշվառման մասին» 2015 թվականի մայիսի 29-ի համաձայնագրին միանալու մասին" արձանագրության կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին" ՀՀ կառավարության 29.07.2016թ. N 791 - Ա որոշում
 16. “Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մարտի 7-ի N 217-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին” ՀՀ կառավարության 21.07.2016թ. N 767-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 57)
 17. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մայիսի 17-ի N 591-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 29.07.2016թ. N 809-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 61)
 18. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 4-ի նիստի N 37 արձանագրության 10-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 29.07.2016թ. N 29 արձանագրային որոշում
 19. "Կենդանական աշխարհի օբյեկտների (որսահանդակների) պահպանության, պաշտպանության, օգտագործման կարգը և որսահանդակների ցանկը հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 18.08.2016թ. N 860-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 66)
 20. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1465-Ն և 2009 թվականի հոկտեմբերի 15-ի N 1209-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 08.09.2016թ. N 929-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 68)
 21.  "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի մարտի 17-ի N 293-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 08.09.2016թ. N 930-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 68)
 22.  "ՄԷՏԷՔՍԻՆ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման լիզենզիա տալու մասին" ՀՀ կառավարության 08.09.2016թ. N 933-Ա որոշում
 23.  "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 14-ի N 967-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 13.10.2016թ. N 1057-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 77)
 24.  «Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտագործման միջո-ցառումների 2017 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 29.09.2016թ.N 38-36 արձանագրային որոշում
 25.  "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 27-ի N 303-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 20.10.2016թ. N 1071-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 78)
 26.  "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 15-ի N 383-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 10.11.2016թ. N 1174-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 85.1)
 27.  «Բնապահպանական խնդիրների ռազմավարական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման ու դրանցով նախատեսված գործողությունների և միջոցառումների իրականացման արդյունքների մոնիթորինգի ընթացակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 01.12.2016թ. N 48-7 արձանագրային որոշում
 28.  «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 28-ի նիստի N36 արձանագրության 8-րդ կետով հավանության արժանացած որոշման հավելվածում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 01.12.2016թ. N 48 արձանագրային որոշում
 29.  "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 08.12.2016թ. N 1255-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 90)