ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ջրային ռեսուրսներ

ԳԵՏԵՐԻ ԻՆՔՆԱՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ  ՁԵՌՆԱՐԿ,  հուլիս 2021թ.


 
ՏԵՂԵԿԱՆՔ  Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի հունիսի 9-ի N171-Ա հրամանով ստեղծված միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի կողմից 2021 թվականին կատարված ուսումնասիրությունների վերաբերյալ
2021թ.
Ջրառը, ջրօգտագործումը և կորուստները 2017-2021թթ. (տվյալները ներկայացված են ըստ «Ջրօգտագործման մասին» ՁԵՎ N 2-տա (ջուր) (տարեկան) վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների)
2021թ. ջրառը կազմել է 2 966.5 մլն.խոր.մ (առանց ՀԷԿ-երի), ջրօգտագործումը` 2 256.7 մլն.խոր.մ (86.2%-ը`- գյուղատնտեսություն, ձկնաբուծություն և անտառտնտեսություն, 8.4%-ը` արդյունաբերություն, կոմունալ տնտեսություն և շինարարություն, 5.4%-ը` խմելու): Ջրի տրանզիտային կորուստները կազմել են 709.8 մլն.խոր.մ կամ ջրառի 23.9%-ը: 2021թ. հեռացված կեղտաջրերի ծավալը կազմել է 802.6մլն. խոր.մ:

 

 

 

 

  

2020թ.
Ջրառը, ջրօգտագործումը և կորուստները 2015-2020թթ. (տվյալները ներկայացված են ըստ «Ջրօգտագործման մասին» ՁԵՎ N 2-տա (ջուր) (տարեկան) վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների)

 

 

 

 

 

  

2019թ.
Ջրառը,  ջրօգտագործումը և ջրհեռացումը 2019 թվականին

2019թ. ջրառը կազմել է 2 865.4 մլն.խոր.մ (առանց ՀԷԿ-երի), ջրօգտագործումը` 2 123.7 մլն.խոր.մ (87.3%-ը`- գյուղատնտեսություն, ձկնաբուծություն և անտառտնտեսություն, 6.7%-ը` արդյունաբերություն, կոմունալ տնտեսություն և շինարարություն, 6.0%-ը` խմելու): Ջրի տրանզիտային կորուստները կազմել են 741.7 մլն.խոր.մ կամ ջրառի 25.9%-ը: 2019թ. հեռացված կեղտաջրերի ծավալը կազմել է 752.7մլն. խոր.մ:

2019 թվականի ջրառի, ջրօգտագործման և կորուստների ծավալների մասին տեղեկատվությունը կարող եք ներբեռնել այստեղ:

  

2018թ.
 Ջրառը,  ջրօգտագործումը և ջրհեռացումը 2018 թվականին

2018թ. ջրառը կազմել է 2 714.4 մլն.խոր.մ (առանց ՀԷԿ-երի), ջրօգտագործումը`1 926.5 մլն.խոր.մ (83.1%-ը`- գյուղատնտեսություն, ձկնաբուծություն և անտառտնտեսություն, 7.3%-ը` արդյունաբերություն, կոմունալ տնտեսություն և շինարարություն, 9.6%-ը` խմելու): Ջրի տրանզիտային կորուստները կազմել են 787.9 մլն.խոր.մ կամ ջրառի 29.0%-ը: 2018թ. հեռացված կեղտաջրերի ծավալը կազմել է 612.1մլն. խոր.մ:

2017թ
Ջրառը,  ջրօգտագործումը և ջրհեռացումը 2017 թվականին

2017թ. ջրառը կազմել է 2 865.4 մլն. խոր. մ, ջրօգտագործումը` 2 040.0 մլն.խոր. մ (83.7%-ը`- գյուղատնտեսություն, ձկնաբուծություն և անտառտնտեսություն, 11%-ը` արդյունաբերություն, կոմունալ տնտեսություն և շինարարություն, 5.3%-ը` խմելու): Ջրի տրանզիտային կորուստները կազմել են 825.4 մլն. խոր. մ կամ ջրառի 28.8%-ը: 2017թ. հեռացված կեղտաջրերի ծավալը կազմել է 550.8 մլն. խոր. մ:

Ջրօգտագործման և կորուստների ծավալներն ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2017թ., մլն. խոր. մ

Ջրօգտա-
գործումը

այդ թվում` ըստ նշանակության

Կորուստները
տրանզիտային
տեղափոխման
ժամանակ

խմելու

արդյունաբերություն,
կոմունալ տնտեսություն և
շինարարություն

գյուղատնտեսություն,
ձկնաբուծություն և
անտառտնտեսություն

 ք.Երևան

235.4

38.9

58.9

137.6

292.3

 Արագածոտն

319.1

5.9

1.6

311.6

62.8

 Արարատ

547.4

4.5

21.4

521.5

113.2

 Արմավիր

463.7

5.4

23.4

434.9

68.5

 Գեղարքունիք

39.0

13.7

1.6

23.7

25.2

 Լոռի

51.1

11.8

36.5

2.8

44.1

 Կոտայք

193.9

6.3

4.1

183.5

118.7

 Շիրակ

70.7

10.2

3.7

56.8

44.1

 Սյունիք

94.6

6.7

72.6

15.3

33.1

 Վայոց ձոր

16.0

2.6

0.7

12.7

11.8

 Տավուշ

9.1

1.6

0.7

6.8

11.6

    Ընդամենը,  ՀՀ

2 040.0

107.6

225.2

1 707.2

825.4

 

Հեռացված կեղտաջրերի ծավալն ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2017թ., մլն. խոր. մ 

Հեռացված կեղտաջրեր,
ընդամենը

այդ թվում` ըստ որակի

Աղտոտված
(առանց մաքրման

չափորոշային մաքուր
(առանց մաքրման)

ոչ բավարար
մաքրված

 ք.Երևան

81.2

1.7

2.7

76.8

 Արագածոտն

1.2

1.1

0.0

0.1

 Արարատ

287.2

43.2

239.4

4.6

 Արմավիր

60.9

1.6

50.4

8.9

 Գեղարքունիք

4.0

2.0

0.5

1.5

 Լոռի

29.6

1.5

0.1

28.0

 Կոտայք

7.8

5.2

2.5

0.1

 Շիրակ

7.4

0.7

6.6

0.1

 Սյունիք

60.0

4.7

9.1

46.2

 Վայոց ձոր

8.5

1.1

6.9

0.5

 Տավուշ

3.0

0.8

1.4

0.8

    Ընդամենը, ՀՀ

550.8

63.6

319.6

167.6