ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կադաստր և ռեեստրներ

Թափոնների գոյացման, վերամշակման և օգտահանման օբյեկտների ցանկ

 

Թափոնների գոյացման, վերամշակման և օգտահանման օբյեկտների ռեեստր (առ 05.06.2023թ.)


Թափոնների գոյացման, վերամշակման և օգտահանման օբյեկտների ռեեստր (առ 31.12.2020թ.)


Թափոնների գոյացման, վերամշակման և օգտահանման օբյեկտների ռեեստր(առ 31.12.2019թ.)


 

Թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստր (առ 10.10.2018թ.)

Կազմակերպություններում առաջացած թափոնների քանակն ըստ վտանգավորության դասերի

(տվյալները ներկայացված են ըստ «Թափոնների առաջացման, օգտագործման և հեռացման մասին» Ձև N 1-թափոն (տարեկան) վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների)