ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԱՄ ՄԵՅՄԱՐՅԱՆ
ԱՐԱՄ ՄԵՅՄԱՐՅԱՆ
Նախարարի տեղակալ

Համակարգում է․

ա․ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության  քաղաքականության վարչություն,
բ․ անտառային քաղաքականության վարչություն,
գ․ կենսառեսուրսների կառավարման վարչություն,
դ․ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն,
ե․ «Հայաստանի բնության պետական թանգարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն,
զ. «Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն,
է. «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն,
ը. «Դիլիջան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն,
թ. «Արփի լիճ» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն,
ժ. «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն,
ժա. «Արգելոցապարկային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն։


Հեռ. (+374 11) 818 560
Էլ. հասցե. a.meymaryan@env.am