ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
03.02.2020
Շրջակա միջավայրի նախարարության ենթակա ՊՈԱԿ-ների կողմից հայտարարված մրցույթներ

Սևան
Թափուր աշխատատեղ N07/2020....
«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ՀՈՂԱՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀՈՂԱՇԻՆԱՐԱՐԻ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու նպատակով ս/թ. փետրվարի 06-ին ժամը 14:00-ին «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ում անցկացվելու է մրցույթ:
Մրցույթի պայմանները ներկայացված են ստորև…..
Թափուր պաշտոնի անվանումը- «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի հողաշինարարության և ճարտարապետության բաժնի հողաշինարար
Հողաշինարարի համար սահմանված պահանջները`
 Բարձրագույն կրթություն՝ շինարարություն և ճարտարապետություն և/կամ գեոդեզիա մասնագիտությունների գծով. 
 Առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ. 
 Պետք է ունենա ՀՀ հողային և քաղաքացիական օրենսգրքերի, <<Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին>> և <<Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին>> ՀՀ օրենքների, <<ՀՀ-ում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության աշխատանքների իրականացմանը ներկայացվող պարտադիր պահանջները>>, <<ՀՀ-ում WGS-84 համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգը ներդնելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշումների, <<Սևան>> ազգային պարկի և <<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ-ի կանոնադրությունների և իր գործունեության ոլորտին առնչվող այլ իրավական ակտերի իմացություն.
 Համակարգչային և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով, ինչպես նաև համապատասխան ծրագրերով աշխատելու ունակություն.
 Տիրապետի անհրաժեշտ և սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող հմտությունների և ունակությունների.
Հողաշինարարի պարտականություններն են`
 Հստակ իմանալ պարկի տարածքի տարածքագործառնական գոտիների սահմանները և նշանակությունները.
 Մասնակցել պարկի հողօգտագործողների գույքագրման և բազաների վարման աշխատանքներին.
 Կատարել որակավորում ստացած անձանց կողմից իրականացված չափագրման (հաշվառման) տվյալների մուտքագրման աշխատանքներ.
 Համեմատել ՊՈԱԿ ներկայացված թղթային և էլեկտրոնային փաստաթղթերի տվյալները.
 Համեմատել ՊՈԱԿ ներկայացված թղթային և էլեկտրոնային փաստաթղթերի տվյալները արխիվային փաստաթղթերում առկա տվյալների հետ, անհրաժեշտության դեպքում տրամադրել եզրակացություններ.
 Մասնակցել քարտեզներում ուղղումների և ճշտումների իրականացման, կրկնվող ծածկագրերի և չբացահայտված գույքերի ուղղման աշխատանքներին.
 Մասնակցել պարկի տարածքում իրականացվող ապօրինի շինարարության կանխման, կասեցման և վերացման գործընթացներին.
 Մասնակցել բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման գործընթացին.
 Մասնակցել պարկի տարածքում իրականացվող հողհատկացումների և կատարվելիք շինարարական աշխատանքների օրինականության վերահսկման աշխատանքներին.
 Ըստ անհրաժեշտության օժանդակել ՊՈԱԿ-ի այլ աշխատակիցների՝ աշխատանքային պարտականությունների կատարման համար.
 Տնօրենի և անմիջական ղեկավարի հանձնարարությամբ՝ կազմել մասնագիտական եզրակացություններ. 
 Ապահովել ՊՈԱԿ-ի տնօրենի և անմիջական ղեկավարի հրամանների, ցուցումների, հանձնարարականների և առաջադրանքների կատարումը. 
 Կազմել իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ ընթացիկ, ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ և սահմանված ժամկետներում ներկայացնել.
 Աշխատանքից ազատման դեպքում ՊՈԱԿ-ին կամ նրա ներկայացուցչին հանձնել Գործատուի սեփականությունը համարվող նյութական (գույք, փաստաթղթեր և այլն) արժեքները: 
Փաստաթղթերը ներկայացնելու 
վերջնաժամկետը` փետրվարի 05-ին
Փաստաթղթերն ընդունվում են 
երկուշաբթի-ուրբաթ օրերին, ժամը` 9:30-ից մինչև 17:30:
Փաստաթղթերի ընդունման
վերջնաժամկետն ` 05 փետրվարի :
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր`
• Անձնագրի կամ նույնականացման քարտ և պատճենը,
• Բարձրագույն կրթության դիպլոմը և պատճենը
• Արական սեռի անձինք` զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
• Մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափերի, 
• Դիմում (լրացվում է տեղում):
Փաստաթղթերի ներկայացման կարգը` 
• Քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ` ք. Սևան Կարմիր բանակի 56 հասցեով, կամ էլեկտրոնային եղանակով` sevanap@inbox.ru էլ. փոստին ուղարկելով:
Մրցույթի անցկացման վայրը
Ք. Սևան. Կարմիր բանակի 56, 2-րդ հարկ
Մրցույթի անցկացման օրը և ժամը`
Փետրվարի 06- ին 2020թ., ժամը` 14:00

Սևան
«Թափուր աշխատատեղ N08/2020....
«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ՀՈՂԱՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԻ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու նպատակով ս/թ. փետրվարի 06-ին ժամը 11:00-ին «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ում անցկացվելու է մրցույթ:
Մրցույթի պայմանները ներկայացված են ստորև…..
Թափուր պաշտոնի անվանումը- «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի հողաշինարարության և ճարտարապետության բաժնի ճարտարապետ
Ճարտարապետի համար սահմանված պահանջները`
 Բարձրագույն կրթություն՝ շինարարություն և ճարտարապետություն և/կամ գեոդեզիա մասնագիտությունների գծով. 
 Առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ. 
 ՀՀ հողային և քաղաքացիական օրենսգրքերի, <<Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին>> և <<Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին>> ՀՀ օրենքների, <<ՀՀ-ում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության աշխատանքների իրականացմանը ներկայացվող պարտադիր պահանջները>>, <<ՀՀ-ում WGS-84 համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգը ներդնելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշումների, <<Սևան>> ազգային պարկի և <<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ-ի կանոնադրությունների և իր գործունեության ոլորտին առնչվող այլ իրավական ակտերի իմացություն.
 Համակարգչային և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով, ինչպես նաև համապատասխան ծրագրերով աշխատելու ունակություն.
 Տիրապետի անհրաժեշտ և սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող հմտությունների և ունակությունների.
Ճարտարապետի պարտականությունները`
 Հստակ իմանալ պարկի տարածքի տարածքագործառնական գոտիների սահմանները և նշանակությունները.
 Մասնակցել պարկի հողօգտագործողների գույքագրման և բազաների վարման աշխատանքներին.
 Կատարել որակավորում ստացած անձանց կողմից իրականացված չափագրման (հաշվառման) տվյալների մուտքագրման աշխատանքներ.
 Համեմատել ՊՈԱԿ ներկայացված թղթային և էլեկտրոնային փաստաթղթերի տվյալները.
 Համեմատել ՊՈԱԿ ներկայացված թղթային և էլեկտրոնային փաստաթղթերի տվյալները արխիվային փաստաթղթերում առկա տվյալների հետ, անհրաժեշտության դեպքում տրամադրել եզրակացություններ.
 Մասնակցել քարտեզներում ուղղումների և ճշտումների իրականացման, կրկնվող ծածկագրերի և չբացահայտված գույքերի ուղղման աշխատանքներին.
 Մասնակցել պարկի տարածքում իրականացվող ապօրինի շինարարության կանխման, կասեցման և վերացման գործընթացներին.
 Մասնակցել բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման գործընթացին.
 Մասնակցել պարկի տարածքում իրականացվող հողհատկացումների և կատարվելիք շինարարական աշխատանքների օրինականության վերահսկման աշխատանքներին.
 Ըստ անհրաժեշտության օժանդակել ՊՈԱԿ-ի այլ աշխատակիցների՝ աշխատանքային պարտականությունների կատարման համար.
 Տնօրենի և անմիջական ղեկավարի հանձնարարությամբ՝ կազմել մասնագիտական եզրակացություններ. 
 Ապահովել ՊՈԱԿ-ի տնօրենի և անմիջական ղեկավարի հրամանների, ցուցումների, հանձնարարականների և առաջադրանքների կատարումը. 
 Կազմել իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ ընթացիկ, ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ և սահմանված ժամկետներում ներկայացնել.
 Աշխատանքից ազատման դեպքում ՊՈԱԿ-ին կամ նրա ներկայացուցչին հանձնել Գործատուի սեփականությունը համարվող նյութական (գույք, փաստաթղթեր և այլն) արժեքները: 
Փաստաթղթերը ներկայացնելու 
վերջնաժամկետը` փետրվարի 05-ին
Փաստաթղթերն ընդունվում են 
երկուշաբթի-ուրբաթ օրերին, ժամը` 9:30-ից մինչև 17:30:
Փաստաթղթերի ընդունման
վերջնաժամկետն ` 05 փետրվարի 
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր`
• Անձնագրի կամ նույնականացման քարտ և պատճենը,
• Բարձրագույն կրթության դիպլոմը և պատճենը
• Արական սեռի անձինք` զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
• Մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափերի, 
• Դիմում (լրացվում է տեղում):
Փաստաթղթերի ներկայացման կարգը` 
• Քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ` ք. Սևան Կարմիր բանակի 56 հասցեով, կամ էլեկտրոնային եղանակով` sevanap@inbox.ru էլ. փոստին ուղարկելով:
Մրցույթի անցկացման վայրը
Ք. Սևան. Կարմիր բանակի 56, 2-րդ հարկ
Մրցույթի անցկացման օրը և ժամը`
Փետրվարի 06- ին 2020թ., ժամը` 11:00

Խոսրով
«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ը «ԳՈՌԱՎԱՆԻ ԱՎԱԶՈՒՏՆԵՐ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐԻ ՏԵՍՈՒՉԻ թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով աշխատանքի է հրավիրում ներքոհիշյալ պահանջներին համապատասխան 18 տարին լրացած անձանց:
Անհրաժեշտ որակավորում 
Միջնակարգ կրթություն:
Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ 
− Կազմակերպության տարածքի և ռելիեֆի իմացություն 
− Կազմակերպության բուսական և կենդանական աշխարհի վերաբերյալ գիտելիքներ
− Կազմակերպության պատմամշակույթային հուշարձանների վերաբերյալ գիտելիքներ 
− Ֆիզիկական բարձր պատրաստվածություն 
− Բարձր պատասխանատվության զգացում 
− Եղանակային ցանկացած պայմաններում վայրի բնությունում աշխատելու ունակություն 
− Աշխատանքային թիմում աշխատելու հմտություններ 
− Ժամանակի արդյունավետ կառավարման հմտություններ 
− Բազմաթիվ հանձնարարությունների համաժամանակյա կատարման կարողություն 
− Գաղտնապահություն 
Հիմնական պարտականություններ
• Իր պատասխանատվության տակ գտնվող տարածքի էկոհամակարգի (բուսական և կենդանական) տվյալների բազայի ստեղծում, կորդինացում այլ սահմանակից տարածքների պատասխանատուների բազաների հետ:
• Արգելոցային ռեժիմը խախտող ցանկացած գործողության կանխարգելում ՀՀ օրենսդրության և Կազմակերպության կանոնադրության համաձայն: 
• Բացահայտված իրավախախտման կամ դրանց նախանշանների դեպքում համապատասխան արձանագրությունների կազմում և ներկայացնում Տեղամասի պետին: 
• ՀՀ օրենսդրությամբ և Կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերում իրավախախտողի գույքի առգրավում, հաշվառում և ներկայացում Տեղամասի պետին: 
• Իրեն կցված «տեսուչի օրագրի» պատշաճ և հետևողական գրանցումների իրականացում և դրանց ժամանակին ներկայացում տեղամասի պետին: Կազմակերպության կողմից իրեն կցված գույքի խնամքով և բարեխղճորեն օգտագործում: Վերադասի հանձնարարականով մասնակցություն շրջագայություններին: 
• Աշխատանքային պարտականությունների սահմաներում՝ վերադասի այլ հանձնարարությունների կատարում:
Փաստաթղթերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը, 2020թ. փետրվարի 6-ն է, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը` 09:30-17:30-ը :
Անհրաժեշտ փաստաթղթերն են`
1. անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը և պատճենը, աշխատանքային գրքույկը և պատճենը, կրթությունը հաստատող փաստաթուղթը /դիպլոմը և պատճենը/, արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք, առողջական վիճակի մասին տեղեկանք:
2. Քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային տարբերակով:
3. Մրցույթին մասնակցելու համար քաղաքացին թղթային տարբերակով ներկայացնում է՝
1) դիմում (ձևը լրացվում է տեղում).
2) հայտարարության մեջ նշված անհրաժեշտ փաստաթղթերի բնօրինակները՝ իրենց պատճենների հետ միասին. ընդ որում, փաստաթղթերի պատճենները համեմատվում են բնօրինակների հետ, որից հետո բնօրինակները վերադարձվում են քաղաքացուն.
3) մեկ լուսանկար` 3 x 4 սմ չափսի:
Մանրամասների համար կարող եք գրել khosrovreserve@gmail.com կամ officekhosrov@mail.ru էլեկտրոնային հասցեներին կամ զանգահարել /+374/234 2–13-52, հեռախոսահամարով: