ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԱՅԱՆԵ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
ԳԱՅԱՆԵ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
Նախարարի տեղակալ

Համակարգում է․

ա. ջրային քաղաքականության վարչություն,
բ. հողերի և ընդերքի քաղաքականության վարչություն,
գ. վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության վարչություն,
դ. կլիմայական քաղաքականության վարչություն,
ե․ մթնոլորտային քաղաքականության վարչություն,
զ. ջրային ռեսուրսների կառավաման վարչություն,
է․ թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման վարչություն
ը. «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն։

Հեռ.՝ (+374 11) 818 518
Էլ. հասցե՝ g.gabrielyan@env.am