ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
04.07.2013
Ս.թ հուլիսի 18-ին տեղի կունենան Մեղրիի ինքնահոս ոռոգման համակարգի ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հասարակական լսումներ

Ս.թ հուլիսի18-ին ժամը11.00-ին ՀՀ Սյունիքի մարզի Ագարակ քաղաքի թիվ 1 դպրոցի դահլիճում, իսկ ժամը 14.00-ին Շվանիձոր համայնքի մշակույթի պալատումտեղի կունենան<<Հայգյուղշիննախագիծ>> ՍՊԸ կողմից ներկայացվածՄեղրիիինքնահոսոռոգմանհամակարգիծրագրիիրականացմանվերաբերյալհասարակականլսումներ:

Նախագծային փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ«Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս29, Կիևյան 16հասցեներում,  նախագիծը տեղադրված է ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում, հեռ. 22-02-18, 22-14-85, 22-15-68, 27-43-07: