ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
06.05.2022
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` «Սևան» ազգային պարկի հանրային №4, №5, №6, №7 և №8 լողափերը բարեկարգման, կահավորման և սպասարկման տրամադրելու

Շրջակա միջավայրի նախարարության «Սևան ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք.Սևան, Կարմիր բանակի 56 հասցեում, հայտարարում է «Սևան» ազգային պարկի հանրային լողափերի բարեկարգում, կահավորում և սպասարկում իրականացնելու նպատակով մրցույթ.

ԼՈՏ 1-  ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՈՂԱՓ №4

Լողափի նկարագիրը՝ Լողափը գտնվում է Շողակաթ բնակավայրի վարչական սահմաններում, Սևան-Ճամբարակ-Վարդենիս ավտոմայրուղուց դեպի համայնք մտնող ճանապարհի խաչմերուկի հարևանությամբ՝ ավտոմայրուղուց մինչև լիճ ընկած ափամերձ հատվածում: Լողափի հարևանությամբ գտնվող աջակողմյան և ձախակողմյան տարածքներն օգտագործվում են այլ վարձակալների կողմից: Լողափի հարևանությամբ առկա են էլեկտրականության  և գազի գծեր: Հողամասի նկատմամբ գրանցված սահմանափակումներ չկան: 
Նպատակային նշանակությունը-Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հող:
Լողափի մակերեսը- 1 հա:
Տարեկան վճարի մեկնարկային գինը-  120 000 /հարյուր քսան հազար/ ՀՀ դրամ:
Նախավճարի չափը-6 000 /վեց հազար/ ՀՀ դրամ:
Լողափի բարեկարգման, կահավորման և սպասարկման իրավունքի ժամկետը՝ 7 /յոթ/ տարի, պայմանագրի կնքման օրվանից 2 տարի հաղթողը ազատվում է վճարը վճարելու պարտավորությունից:

ԼՈՏ 2- ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՈՂԱՓ №5

Լողափի նկարագիրը. Լողափը գտնվում է Սևան համայնքի, Լճաշեն բնակավայրի վարչական սահմաններում գտնվող Սևան-Գավառ ավտոմայրուղուց դեպի լիճ ընկած ափամերձ հատվածում: Լողափը դեպի Գավառ ուղղությամբ օգտագործվում է այլ վարձակալների կողմից: Լողափի հարևանությամբ առկա են էլեկտրականության և ջրագծեր: Հողամասի նկատմամբ գրանցված սահմանափակումներ չկան:
Նպատակային նշանակությունը- Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հող:
Լողափի մակերեսը- 1.37 հա:
Տարեկան վճարի մեկնարկային գինը-  164 400 /հարյուր վաթսունչորս հազար չորս հարյուր/ ՀՀ դրամ:
Նախավճարի չափը- 8 220 /ութ հազար երկու հարյուր քսան/ ՀՀ դրամ:
Լողափի բարեկարգման, կահավորման և սպասարկման իրավունքի ժամկետը՝ 7 /յոթ/ տարի, պայմանագրի կնքման օրվանից 2 տարի հաղթողը ազատվում է վճարը վճարելու պարտավորությունից:

ԼՈՏ 3- ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՈՂԱՓ №6

Լողափի նկարագիրը. Լողափը գտնվում է Գավառ համայնքի, Ծովազարդ բնակավայրի վարչական սահմաններում, Սևան-Գավառ-Մարտունի ավտոմայրուղուց դեպի լիճ ընկած ափամերձ հատվածում: Լողափի հարևանությամբ՝ դեպի Նորատուս բնակավայրի ուղղությամբ առկա է գործող շենքերով և շինություններով  կառուցապատված տարածք: Լողափի հարևանությամբ առկա է  էլեկտրականության գիծ: Հողամասի նկատմամբ գրանցված սահմանափակումներ չկան:
Նպատակային նշանակությունը- Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հող:
Լողափի մակերեսը- 3.3 հա:
Տարեկան վճարի մեկնարկային գինը-396 000  /երեք հարյուր իննսունվեց հազար/ ՀՀ դրամ:
Նախավճարի չափը-19 800 /տասնինն հազար ութ հարյուր/ ՀՀ դրամ:
Լողափի բարեկարգման, կահավորման և սպասարկման իրավունքի ժամկետը՝ 7 /յոթ/ տարի, պայմանագրի կնքման օրվանից 2 տարի հաղթողը ազատվում է վճարը վճարելու պարտավորությունից:


ԼՈՏ 4- ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՈՂԱՓ №7

Լողափի նկարագիրը. Լողափը գտնվում է Գավառ համայնքի, Նորատուս բնակավայրի հարակից Սևան-Գավառ-Մարտունի ավտոմայրուղուց մինչև լիճ ընկած ափամերձ հատվածում: Լողափի հարևանությամբ՝ դեպի Մարտունի ուղղությամբ առկա է փայտե տնակներով կառուցապատված տարածք: Հակառակ ուղղությամբ առկա է չօգտագործվող տարածք: Լողափի հարևանությամբ առկա է էլեկտրականության գիծ: Հողամասի նկատմամբ գրանցված սահմանափակումներ չկան:
Նպատակային նշանակությունը- Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հող:
Լողափի մակերեսը-  0.78  հա:
Տարեկան վճարի մեկնարկային գինը- 93 600  /իննսուներեք հազար վեց հարյուր/ ՀՀ դրամ:
Նախավճարի չափը-4 680  /չորս հազար վեց հարյուր ութսուն/ ՀՀ դրամ:
Լողափի բարեկարգման, կահավորման և սպասարկման իրավունքի ժամկետը՝ 7 /յոթ/ տարի, պայմանագրի կնքման օրվանից 2 տարի հաղթողը ազատվում է վճարը վճարելու պարտավորությունից:

ԼՈՏ 5-ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՈՂԱՓ №8

Լողափի նկարագիրը. Լողափը գտնվում է Սևան համայնքի, Ծովագյուղ բնակավայրի հարակից Սևան-Ճամբարակ ավտոմայրուղուց  մինչև լիճն ընկած ափամերձ հատվածում: Լողափի հարևանությամբ գտնվող աջակողմյան և ձախակողմյան տարածքները օգտագործվում են այլ վարձակալների կողմից: Էլեկտրականության, գազի և ջրագծերը գտնվում են լողափից հեռու: Հողամասի նկատմամբ գրանցված սահմանափակումներ չկան:
Նպատակային նշանակությունը-Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հող:
Լողափի մակերեսը- 9  հա:
Տարեկան վճարի մեկնարկային գինը- 1 080 000  /մեկ միլիոն ութսուն հազար/ ՀՀ դրամ:
Նախավճարի չափը-54 000  /հիսունչորս հազար/ ՀՀ դրամ:
Լողափի բարեկարգման, կահավորման և սպասարկման իրավունքի ժամկետը՝ 7 /յոթ/ տարի, պայմանագրի կնքման օրվանից 2 տարի հաղթողը ազատվում է վճարը վճարելու պարտավորությունից:

    
Մրցույթի մասնակիցները մրցույթին մասնակցելու համար պետք է մրցույթի անցկացման օրը ՊՈԱԿ-ի 900018002890 հաշվեհամարին մուծեն  նախավճար:
Մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Սևան, Կարմիր Բանակի 56  հասցեով (հեռ. 0261 2 40 44)՝ մինչև 06.06.2022թ-ը  ժամը 12:00-ն: 
Յուրաքանչյուր մասնակից յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար կարող է ներկայացնել միայն մեկ հայտ: 

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է  ներկայացնել 
  1. հայտ (համաձայն ձև 3-ի),
  2. անձնագրի կամ պետական գրանցման վկայականի պատճենը
  3. մրցույթային փաթեթը (ներդրումային ծրագիր-նախագիծ)՝ փակ ծրարով։
Մասնակիցները մրցույթային փաթեթները պետք է ներկայացնեն սոսնձված և ստորագրված փակ ծրարով:
    Ծրարի վրա նշելով հետևյալ գրառումները.
1) հրապարակային ծանուցման մեջ նշված հայտի ներկայացման վայրը (հասցեն),
2) «չբացել մինչև  մրցույթի անցկացման օրը» բառերը:

Մրցույթի գնահատման և հաղթողին որոշելու չափորոշիչներն են՝    
1)    ներկայացված մրցութային փաթեթների համապատասխանությունը սույն կարգով սահմանված պահանջներին և պայմաններին,
2)    առաջարկվող բարձր վճարի չափը,
3)    օբյեկտի կարճ ժամանակում շահագործման հնարավորությունը (իրատեսական ժամկետը),
4)    ներդրումների չափը (ֆինանսական երաշխիքների առկայությունը),
5)    նախատեսվող գործունեության կայունությունը (շարունակականությունը),
6)    սոցիալ-տնտեսական բաղադրիչ (ստեղծվող աշխատատեղերի թիվը. ազդեցությունը տարածքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման վրա),
7)    ռիսկերի գնահատումը և դրանց հաղթահարմանն ուղղված միջոցառումների առկայությունը։
Շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված նվազագույն անհրաժեշտ միջոցառումները սահմանված են Կարգի  VI բաժնում:
Մրցույթը տեղի կունենա 09.06.2022թ-ին, ժամը 12:00-ին, ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Սևան, Կարմիր բանակի 56 հասցեում:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք զանգահարել 0261 2 40 44 հեռախոսահամարով:
•    Հայտերի ներկայացման, դրանց գնահատման և հանձնաժողովի գործունեության կարգին կարող եք ծանոթանալ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Սևան, Կարմիր բանակի 56 հասցեում կամ դիմել sevanap@inbox.ru էլեկտրոնային փոստի հասցեով Կարգի պատճենը ստանալու համար:

Հայտարարություն

Դիմում