Կոտայքի մարզի Կաքավաձորի գրանոդիորիտների հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / «Հրազդանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ

02-07-2020

   

<
>