ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ / Ընդհանուր տեղեկություններ


17.12.2020թ. Էներգաարդյունավետ ջեռուցման սարքերի և այլընտրանքային կենսավառելիքի օգտագործման խթանում Հայաստանի գյուղական բնակավայրերում գործողությունների ծրագիր


 22.10.2020թ. ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԿՆՔՎԱԾ ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ԵՎ ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ


Բնապահպանական ոլորտում 2018թ. իրականացվող միջազգային  ծրագրերի Ց Ա Ն Կ /13.07.2018/


Բնապահպանական ոլորտում իրականացվող միջազգային ազգային և տարածաշրջանային ծրագրերի Ց Ա Ն Կ /2017թ հոկտեմբեր/


09.09.2020  «Եվրոպական միության և Ատոմային էներգիայի եվրոպական համայնքի ու դրանց անդամ պետությունների միջև կնքված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրարկման ճանապարհային քարտեզ»-ի 89-132 կետերի կատարման ընթացքի վերաբերյալ


04.09.2017թ. «ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՔՈՒՐ ԱՐՏԱ­ԴՐՈՒԹՅՈՒՆ» ծրագրի ընթացքը0թ.

«Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն» ծրագրի գլխավոր նպատակն է՝ Արևելյան գործընկերության երկրներում՝ ներառյալ Հայաստանում, բարելավել թիրախային արդյունաբերական ոլորտների ՓՄՁ-ների բնապահպանական գործունեությունը և ռեսուրսների արդյունավետությունը՝ դրանով իսկ նպաստելով կայուն արդյունաբերական զարգացմանը և զբաղվածության ու եկամուտների մակարդակի բարձրացմանը` մասնավորապես գյուղատնտեսական /սննդի, քիմիական և շինարարական նյութերի արտադրության ոլորտներում: “Կանաչ տնտեսություններ Արեւելյան հարևանության տարածաշրջանում” ծրագրի (ՌԱՄԱ) ցուցադրական ծրագրի գլխավոր նպատակն է բարելավել ՓՄՁ-ների բնապահպանական գործունեությունը և ռեսուրսների արդյունավետությունը Արևելյան Գործընկերության երկրների թիրախային արդյունաբերական ոլորտներում (գյուղատնտեսական/սննդի, քիմիական և շինարարական նյութերի արտադրության) և դրանով նպաստել կայուն արդյունաբերական զարգացմանը և զբաղվածության ու եկամուտների մակարդակի բարձրացմանը: Այդ նպատակին հասնել հնարավոր կլինի ձեռնարկությունների և այլ կազմակերպությունների, կառավարության և ձեռնարկատիրական ծառայություններ մատուցող այլ կազմակերպությունների (ներառյալ խորհրդատվական և ֆինանսական ծառայություններ) կողմից ՌԱՄԱ հասկացությունների, մեթոդների, գործիքների և քաղաքականությունների ներդրման և իրականացման միջոցով: Ծրագիրը ֆինանսավորվել է Եվրամիության “Կանաչ տնտեսություններ Արեւելյան հարևանության տարածաշրջանում” ծրագրի շրջանակում, ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության կոցմից՝ Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոն հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի աջակցությամբ:

Ծրագրի մասին հավելյալ նյութեր և տեղեկատվություն կարող եք գտնել կայքէջում: www.recp.am

ՌԱՄԱ Ծրագրի շրջանակներում ծրագրի փորձագետների կողմից մշակվել են հետևյալ հոդվածները և հրապարակումները՝ ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և մաքուր արտադրության մեթոդաբանության, կիրարկման փորձի, ՓՄՁ ներում կատարված ՌԱՄԱ աուդիների և այլ թեմաների վերաբերյալ:

Լրացուցիչ նյութեր


02.05.2016թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության աջակցությամբ 2015թ. իրականացված/իրականացվող  միջազգային ծրագրերի/դրամաշնորհների/ ցանկ


25.09.2015թՀՀ ԲՆ վերահսկողության ներքո ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող բնապահպանական տարածաշրջանային ծրագրերի ցանկ


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ Ու Թ Յ Ու Ն    ՀՀ բնապահպանության նախարարության ներքո 2012-2014թթ. իրականացված/իրականացվող միջազգային ծրագրերի վերաբերյալ  /16.07.2015/


"Ջուր և առողջություն" արձանագրություն - Հայաստանում առողջության բարելավում` նպատակային ցուցանիշների սահմանման միջոցով` ջրի կայուն կառավարում, անվտանգ խմելու ջրի մատչելիություն և պատշաճ ջրահեռացում ապահովելու նպատակով: 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության ներքո արտասահմանյան ֆինանսական աջակցությամբ 2008-2011թթ. ընթացքում իրականացված, ընթացքի մեջ գտնվող և նախատեսվող ազգային ծրագրերի ցանկ /17.04.2011թ./


Իրականացվող

Միջազգային կազմակերպությունների օժանդակությամբ իրականացվող ծրագրեր 

ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՀԱՐԵՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ-ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Հայերեն տարբերակ) /(Անգլերեն տարբերակ)


Իրականացվող

Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների ֆինանսական աջակցությամբ ՀՀ Բնապահպանության նախարարության ներքո իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկանք
/առ 31.12.2008թ./


  Իրականացված

Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների ֆինանսական աջակցությամբ ՀՀ Բնապահպանության նախարարության ներքո իրականացված դրամաշնորհային ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկանք
/առ 31.12.2008թ./


Բնական պաշարների կառավարման և չքավորության նվազեցման ԾԻԳ

Գլոբալ էկոլոգիական խնամառու դրամաշնորհային հիմնադրամի համաձայնագիր

Զարգացման վարկային համաձայնագիր

 1. Պահպանվող տարածքների կառավարման բաղադրիչի նախապատրաստման
  պլան - երկրորդ նախագիծ, դեկտեմբեր 2001
  Բնական ռեսուրսների կառավարման և չքավորության նվազեցման ծրագիր, Հայաստանի Հանրապետություն
  Համառոտագիր
  Ծրագրի զարգացման հեռանկարները
  Հավելվածներ
   
 2. Բնական ռեսուրսների կառավարման և չքավորության նվազեցման ԾԻԳ ծրագրի
  Գնահատման փաստաթուղթը
  Հավելվածներ

Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների ֆինանսական աջակցությամբ ՀՀ Բնապահպանության նախարարության ներքո իրականացվող տարածաշրջանային ծրագրեր

<
>