Վիճակագրական, եռամսյականին հաշվետվության ձևեր և լրացման հրահանգներ


Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ-ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՈՒՂԵԿԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԱՉԱՓԵՐ

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 31.07.2014թ. N489-Ն ՀՐԱՄԱՆ <<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 27-Ի ԹԻՎ 1045-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>>
(համաձայն այս փոփոխության հավելված 1.1-ը պետք է ներկայցնել ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, հավելված 1.2-ը` ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն, իսկ հավելված 1.1-ի և հավելված 1.2-ի կնքված օրինակները դիմային մասով` հարկային տեսչություն)
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿ-ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՓԱՍՏԱՑԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԱԿՏ
ՋՐԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՄԵԹՈԴԻԿԱ
ՋՐԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

 

Մթնոլորտ

‹‹Անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի մասին›› վարչական վիճակագրական հաշվետվություն,
Ձև N2 - տա (օդ) (տարեկան)
Ձևի լրացման հրահանգ

Ջուր

‹‹Ջրօգտագործման մասին›› վարչական վիճակագրական հաշվետվություն,
Ձև N2 - տա (ջրտնտ) (տարեկան)
Ձևի լրացման հրահանգ
 

Թափոններ

‹‹Թափոնների առաջացման, օգտագործման և հեռացման մասին›› վարչական վիճակագրական հաշվետվություն,
Ձև N 1 - թափոն (տարեկան)
Ձևի լրացման հրահանգ

 

Ընդերք

‹‹Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների կատարման մասին›› ամփոփ պետական վիճակագրական հաշվետվություն,
Ձև N 01 - եհա (եռամսյակային)
Ձևի լրացման հրահանգ

‹‹Օգտակար հանածոների պաշարների հաշվետու հաշվեկշռի մասին›› ամփոփ պետական վիճակագրական հաշվետվություն,
Ձև N 5 - եհ (տարեկան)
Ձևի լրացման հրահանգ

 

Կենսառեսուրսներ

‹‹Արգելոցների, արգելավայրերի և ազգային պարկերի մասին›› ամփոփ պետական վիճակագրական հաշվետվություն,
Ձև N 1 - արգելոց (տարեկան)
Ձևի լրացման հրահանգ

‹‹Անտառվերականգնման աշխատանքների, ոչ բնափայտային հումքի և պաշարների օգտագործման մասին›› ամփոփ պետական վիճակագրական հաշվետվություն,
Ձև N 1 - ատ (տարեկան)
Ձևի լրացման հրահանգ

‹‹Որսորդական տնտեսությունների մասին›› ամփոփ պետական վիճակագրական հաշվետվություն,
Ձև N 2 - տա (որս) (տարեկան)
Ձևի լրացման հրահանգ

‹‹Անտառվերականգնման, խնամքի և սանիտարական հատումների մասին›› ամփոփ պետական վիճակագրական հաշվետվություն,
Ձև N 3 - ատ (տարեկան)
Ձևի լրացման հրահանգ

‹‹Հաստատեղերում փայտանյութի մնացորդի և հատված տարածքի մասին›› ամփոփ պետական վիճակագրական հաշվետվություն,
Ձև N 4 - ատ (տարեկան)
Ձևի լրացման հրահանգ

‹‹Անտառխախտումների մասին›› ամփոփ պետական վիճակագրական հաշվետվություն,
Ձև N 5 - անտառտնտ (տարեկան)
Ձևի լրացման հրահանգ

‹‹Անտառային հրդեհների մասին›› ամփոփ պետական վիճակագրական հաշվետվություն,
Ձև N 5 - ատ (տարեկան)
Ձևի լրացման հրահանգ

‹‹Արժեքավոր արդյունագործական ձկների պահպանման և վերարտադրության մասին›› ամփոփ պետական վիճակագրական հաշվետվություն,
Ձև N 5 - մպ (տարեկան)
Ձևի լրացման հրահանգ

‹‹Անտառտնտեսական աշխատանքների մասին›› ամփոփ պետական վիճակագրական հաշվետվություն,
Ձև N 7 - ատ (տարեկան)
Ձևի լրացման հրահանգ

‹‹Անտառպաշտպանության աշխատանքների մասին›› ամփոփ պետական վիճակագրական հաշվետվություն,
Ձև N 12 - ատ (տարեկան)
Ձևի լրացման հրահանգ

Վարչական իրավախախտումներ և տուգանքներ

‹‹Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումների, վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակի և նշանակված տուգանքների չափերի մասին›› ամփոփ պետական վիճակագրական հաշվետվություն,
Ձև N 1 - վի (տարեկան)
Ձևի լրացման հրահանգ

<
>