Ջերմոցային գազեր

Ջերմոցային գազերի արտանետումներն ըստ տնտեսական գործունեության սեկտորների և տարիների (Գգ CO2 համ.)

Տարի

Էներգետիկա

Արդյունաբերական պրոցեսներ

Գյուղատնտե-
սություն*

ՀՀՓԱՏ

 Թափոններ

1990**

22777,02 630,33 982,61 -736,02 564,96

1995

3757,19 120 804,04 0 531,49

2000**

3550,62 119,68 840,68 1563,6 560,31

2001

3748,36 124,7 872,43 0 509,52

2002

3003,68 165,31 911,49 0 509,71

2003

3369,99 191,38 954,3 0 500,49

2004

3746,44 268,81 1052,39 0 502,67

2005

4315,47 317,71 1080,25 0 509,29

2006

4441,4 323,78 1149,52 0 508,04

2007

5480,02 477,2 860,17

-

648,16

2008

5671,55 542,8 792,05

-

652,94

2009

4932,61 413,5 785,05

-

652,77

2010**

5008,71 481,2 767,8

-

653,33

2011

6426,9 583,75 876,17 -536,97 625,76

2012

6912,78 662,48 1106,3 -515,63 632,36

 

Ջերմոցային գազերի արտանետումները (Գգ CO2 համ.) ըստ նյութերի և տարիների*

Տարի Ածխածնի
երկօքսիդ (СО2),
Գգ CO2 համ.
Ազոտի
ենթօքսիդ (N2O), Գգ CO2 համ.
Մեթան (СН4),
Գգ CO2 համ.
Հիդրոքլորած-
խածիններ (HFCs),
Գգ CO2 համ.
1990** 21560 195,87 3200,5  -
1995 3430 97,21 1688,42  -
2000** 2797,4 473,58 2497,2 3,75
2001 3017,9 538,06 2534,4 8,08
2002 2439,4 610,02 2494,3 11,32
2003 2794,5 563,61 2592,3 17,79
2004 3222,4 634,91 2748,3 27,78
2005 3752,1 626,71 2848,5 45,07
2006 3817,7 676,11 3098,9 73,26
2007 4376,6 503,09 3393,1 110,53
2008 4887,2 471,05 3319,9 173,09
2009 4167,8 489,92 3024,3 204,68
2010** 4034,5 471,93 3000,6 255,38
2011 4525,1 491,92 3176 319,44
2012** 5066,5 569,6 3293,2 384,58

Ծանոթություն`
*մինչև 2011 թթ. առանց ՀՀՓԱՏ -ի (Հողօգտագործում, հողօգտագործման փոփոխություն և անտառային տնտեսություն),
**1990, 2000, 2010 և 2012 թթ. կադաստրային տվյալներ են :

<
>