ՕՐԵՆՔՆԵՐ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԸ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՂ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ   Ց Ա Ն Կ 

 1. «ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 1994 թվականի հոկտեմբերի 11-ին, ՀՕ-121
 2. «ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 1999 թվականի նոյեմբերի 23- ին, ՀՕ-22
 3. «ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՐՀԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 2000 թվականի ապրիլի 3-ին,  ՀՕ-52
 4. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, ընդունվել է 2001 թվականի մայիսի 2-ին,  ՀՕ-185
 5. «ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 2001 թվականի մայիսի 15-ին, ՀՕ-190
 6. «ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎՃԱՐՎՈՂ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 2001 թվականի մայիսի 15-ին, ՀՕ-188
 7. «ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է  2001 թվականի նոյեմբերի 20-ին, ՀՕ-264
 8. «ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՈՒ ՀԱՄԱԼԻՐ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է  2001 թվականի դեկտեմբերի 14-ին, ՀՕ-276
 9. ՀՀ ՋՐԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, ընդունվել է 2002 թվականի հունիսի 4-ին,  ՀՕ-373-Ն
 10. «ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»  ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 2004 թվականի նոյեմբերի 24-ին, ՀՕ-159-Ն
 11. ՀՀ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, ընդունվել է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին, ՀՕ-211-Ն
 12. «ՋՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է  2005 թվականի մայիսի 3-ին, ՀՕ-96-Ն
 13. «ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է  2005 թվականի ապրիլի 4-ին, ՀՕ- 82-Ն
 14. «ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»  ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 2005 թվականի մայիսի 3-ին, ՀՕ-88-Ն
 15. «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 2006 թվականի նոյեմբերի 27-ին, ՀՕ-232-Ն
 16. «ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 2006 թվականի դեկտեմբերի 20-ին, ՀՕ-245-Ն
 17. «ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 2006 թվականի նոյեմբերի 27-ին, ՀՕ-211-Ն  
 18. «ՕԶՈՆԱՅԻՆ ՇԵՐՏԸ ՔԱՅՔԱՅՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 2006 թվականի նոյեմբերի 27-ին, ՀՕ-218-Ն
 19. «ՈՐՍԻ ԵՎ ՈՐՍՈՐԴԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է  2007 թվականի ապրիլի 9-ին, ՀՕ- 176-Ն
 20. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԵՐՔԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, ընդունվել է 2011 թվականի նոյեմբերի 28-ին, ՀՕ-280-Ն
 21. «ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է  2014 թվականի հունիսի 21-ին, ՀՕ- 110-Ն
 22. «ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 2001 թվականի մայիսի 30-ին, ՀՕ-193
 23. «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ»  ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 1997 թվականի դեկտեմբերի  27-ին, ՀՕ-186
 24. «ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՀՀ   ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, ընդունվել է 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ին
 25. <<ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ>> ՀՀ ՕՐԵՆՔ,  ընդունվել է 2003 թվականի սեպտեմբերի 23-ին,  ՀՕ-11-Ն
 26. <<ՕԶՈՆԱՅԻՆ ՇԵՐՏԸ ՔԱՅՔԱՅՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՄՈՆՐԵԱԼԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԿԻԳԱԼԻԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՎԵՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> ՀՀ ՕՐԵՆՔ,  ընդունվել է 2019 թվականի մարտի 27-ին, ՀՕ-15-Ն

01.01.2021թ.-12.04.2021թ. 

1.   «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Կանաչ Կլիմայական հիմնադրամի միջև» հիմնական համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 2021 թվականի հունվարի 20-ի ՀՕ-11-Ն օրենք 
 


01.01.2020թ.-29.12.2020թ. 

1.    "Աֆրիկյան-Եվրասիական միգրացվող ջրային թռչունների պահպանության մասին" համաձայնագիրը վավերացնելու մասին" 24.01.2020թ․ ՀՕ-80-Ն օրենք (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 12)
2.    «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-110-Ն օրենք 2020թ. (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
3.    «Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-111-Ն օրենք  (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
4.    «Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-112-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
5.    «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-113-Ն օրենք (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
6.    «Սևանա լճի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-114-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
7.    «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-115-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
8.    «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-116-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
9.    «Թափոնների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-117-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
10.    «Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-118-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
11.    «Էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-119-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
12.    «Փրկարար ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-120-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
13.    «Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-121-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
14.    «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-122-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
15.    «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-123-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
16.    «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-124-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
17.    «Բուսասանիտարիայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-125-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
18.    «Անասնաբուժության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-126-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական  տեղեկագիր N 26)
19.    «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-127-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
20.    «Ավտոմոբիլային տրանսպորտով վտանգավոր բեռներ և չվնասազերծված տարաներ փոխադրելու մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-128-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
21.    Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին" օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին" 04.03.2020թ. ՀՕ-148-Ն օրենք (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր   N 30)  
22.    «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» 04.03.2020թ․ ՀՕ-149-Ն օրենք (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր   N 30) 
23.    «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքով վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային տեղափոխման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 2020 թվականի ապրիլի 17-ի ՀՕ-224-Ն օրենք (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր   N 47) 
24.    «Առեւտրի և ծառայությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին 2020 թվականի ապրիլի 17-ի ՀՕ-226-Ն օրենք (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր   N 47) 
25.    «Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին»  2020 թվականի ապրիլի 17-ի ՀՕ-230-Ն օրենք (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր   N 47) 


Արխիվ 2014-2019

 

<
>