ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ

«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (ՇՄՄՏԿ ՊՈԱԿ) իրականացնում է մթնոլորտային օդի, մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի, մթնոլորտային տեղումների, հողերի, հատակային նստվածքների որակի մոնիթորինգ և գնահատում:

 

 


ՀՀ գետերի, լճերի և  ջրամբարների, Սևանա լճի  վերաբերյալ քանակական տվյալներ (Հիդրոօդերևութաբանական ամենօրյա տեղեկագրեր)


ՀՀ շրջակա միջավայրի էկոլոգիական մոնիտորինգի արդյունքների մասին տեղեկանքներ


1-ին եռամսյակ, 2018թ. 

 Տարեկան տեղեկագիր, 2017թ.
 4-րդ եռամսյակ, 2017թ.
 3-րդ եռամսյակ, 2017թ.
 2-րդ եռամսյակ, 2017թ.

 

 

 

<
>