ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ

«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (ՀՄԿ ՊՈԱԿ) իրականացնում է մթնոլորտային օդի, մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի, մթնոլորտային տեղումների, հողերի, հատակային նստվածքների որակի մոնիթորինգ և գնահատում:

 

 
   


Հրաման  N 121-,Լ 21.04.2020թ. Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի դիտակետերի ցանկը հաստատելու մասին


ՀՀ գետերի, լճերի և  ջրամբարների, Սևանա լճի  վերաբերյալ  (Հիդրոօդերևութաբանական ամենօրյա տեղեկագրեր)


Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի արդյունքների մասին տեղեկագրեր

     3-րդ եռամսյակ, 2020թ.
     2-րդ եռամսյակ, 2020թ.
     1-ին եռամսյակ, 2020թ.

     Տարեկան տեղեկագիր, 2019թ.
     4-րդ եռամսյակ, 2019թ.
     3-րդ եռամսյակ, 2019թ.
     2-րդ եռամսյակ, 2019թ.
     1-ին եռամսյակ, 2019թ.

      Տարեկան տեղեկագիր, 2018թ.
      4-րդ եռամսյակ, 2018թ.
      3-րդ եռամսյակ, 2018թ.
      2-րդ եռամսյակ, 2018թ.  
      1-ին եռամսյակ, 2018թ. 

      Տարեկան տեղեկագիր, 2017թ.
      4-րդ եռամսյակ, 2017թ.
      3-րդ եռամսյակ, 2017թ.
      2-րդ եռամսյակ, 2017թ.
 


Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի վերաբերյալ ավելի մանրամասն տվյալներ հասնելի են «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն»  ՊՈԱԿ-ի  (ՀՄԿ ՊՈԱԿ) www.armmonitoring.am կայքում:

<
>