ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ

«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (ՇՄՄՏԿ ՊՈԱԿ) իրականացնում է մթնոլորտային օդի, մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի, մթնոլորտային տեղումների, հողերի, հատակային նստվածքների որակի մոնիթորինգ և գնահատում:

 

 

 

ՀՀ շրջակա միջավայրի էկոլոգիական մոնիտորինգի արդյունքների մասին տեղեկանքներ

 

 4-րդ եռամսյակ 2017

 3-րդ եռամսյակ 2017

 2-րդ եռամսյակ 2017

 

 

 

<
>