ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ

«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (ՇՄՄՏԿ ՊՈԱԿ) իրականացնում է մթնոլորտային օդի, մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի, մթնոլորտային տեղումների, հողերի, հատակային նստվածքների որակի մոնիթորինգ և գնահատում:

 

 


ՀՀ գետերի, լճերի և  ջրամբարների, Սևանա լճի  վերաբերյալ քանակական տվյալներ (Հիդրոօդերևութաբանական ամենօրյա տեղեկագրեր)


ՀՀ շրջակա միջավայրի էկոլոգիական մոնիթորինգի արդյունքների մասին տեղեկանքներ

      2-րդ եռամսյակ, 2019թ.
      1-ին եռամսյակ, 2019թ.

      Տարեկան տեղեկագիր, 2018թ.
      4-րդ եռամսյակ, 2018թ.
      3-րդ եռամսյակ, 2018թ.
      2-րդ եռամսյակ, 2018թ.  
      1-ին եռամսյակ, 2018թ. 

      Տարեկան տեղեկագիր, 2017թ.
      4-րդ եռամսյակ, 2017թ.
      3-րդ եռամսյակ, 2017թ.
      2-րդ եռամսյակ, 2017թ.
 


Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի վերաբերյալ ավելի մանրամասն տվյալներ հասնելի են ՇՄՄՏԿ ՊՈԱԿ-ի www.armmonitoring.am կայքում:

<
>