ԿԱԴԱՍՏՐ և ՌԵԵՍՏՐՆԵՐ


01.01.2018- 01.04.2018թթ. Թափոնների պետական կադաստրի և ռեեստրների վարում

 Հ/հ  Մատուցված   ծառայության անվանումը Քանակը
1

Թափոններ գոյացնող, վերամշակող և օգտահանող օբյեկտների ռեեստրային գրանցման հաշվետվությունների ընդունման հիման վրա թափոններ գոյացնող, վերամշակող և օգտահանող օբյեկտների ռեեստրային գրանցում

11 հատ

2

Թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրային գրանցման թերթիկների ընդունման հիման վրա թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրային գրանցում

1 հատ

01.01.2018- 01.04.2018թթ. Թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման
սահմանաքանակների հաստատված նախագծեր 

 Հ/հ  Կազմակերպության  անվանումը       Մարզը
1 <<Մեղրաձոր Գոլդ>> ՍՊԸ ՀՀՀ Կոտայքի մարզ
2 <<ՀրազՋԷԿ>> ԲԲԸ ՀՀ Կոտայքի մարզ
3 <<Կապանի լ-հարստացման կոմբինատ>> ՓԲԸ ՀՀ Սյունիքի մարզ
4 <<Արմենիան Տիտանիում Փրոդաքշն>> ՍՊԸ ք. Երևան


06.12.2017- 15.01.2018թթ. Թափոնների պետական կադաստրի և ռեեստրների վարում

 Հ/հ  Մատուցված   ծառայության անվանումը Քանակը
1

Թափոններ գոյացնող, վերամշակող և օգտահանող օբյեկտների ռեեստրային գրանցման հաշվետվությունների ընդունման հիման վրա թափոններ գոյացնող, վերամշակող և օգտահանող օբյեկտների ռեեստրային գրանցում

7 հատ

2

Թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրային գրանցման թերթիկների ընդունման հիման վրա թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրային գրանցում

1 հատ

 


05.12.2017թ.- դրությամբ  Թափոնների պետական կադաստրի և ռեեստրների վարում

 Հ/հ  Մատուցված   ծառայության անվանումը Քանակը
1

Թափոններ գոյացնող, վերամշակող և օգտահանող օբյեկտների ռեեստրային գրանցման հաշվետվությունների ընդունման հիման վրա թափոններ գոյացնող, վերամշակող և օգտահանող օբյեկտների ռեեստրային գրանցում

4 հատ

2

Թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրային գրանցման թերթիկների ընդունման հիման վրա թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրային գրանցում

6 հատ

 

<
>