ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

"ՀՀ-ում վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզիա ստացած իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի հանար բնապահպանական նորմեր և կանոններ սահմանող նորմատիվ իրավական ակտերի ՑԱՆԿ" (ՀՀ նախարարի 2019թ. մայիսի 10-ի թիվ 121-Լ հրամանի հավելված)


ՔԱՂՎԱԾՔ ՀՀ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ (8 դեկտեմբերի 2016 թվականի  N 49)
7. Հայաստանի Հանրապետությունում «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» Ստոկհոլմի կոնվենցիայի իրականացման գործողությունների ազգային ծրագրի 2016-2020 թվականներին իրականացվելիք միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին

Հայաստանի Հանրապետությունում «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» Ստոկհոլմի կոնվենցիայի իրականացման գործողությունների ազգային ծրագրի 2016-2020 թվականներին իրականացվելիք միջոցառումների Ց Ա Ն Կ (ՀՀ կառավարության 08.12.2016 թ.-ի  նիստի  N 49 արձանագրային որոշման հավելված)


ՑԱՆԿ     
Հայաստանի Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզիա ստացած կազմակերպություններ
2020 թվականին

հ/հ Կազմակերպության անվանումը Վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզիայի համարը և տրամադրման ամսաթիվը Թափոի
տեսակ(ներ)ը
Լիցենզիայի ներդիր(ներ)
Գործունեության տեսակը
Գործունեության իրականացման վայրը (մարզը)
1 «ԱԳ ՏԵԿ» ՍՊԸ Լիցենզիա N 000001, 22.09.2020թ. «կապար պարունակող թափոններ» Վտանգավոր թափոնների 
պահում,
վերամշակում
2-ներդիր
ՀՀ, ք. Երևան, Արին Բերդի փողոցի 5/3
2 «ՆԱՏԱԼԻ ՖԱՐՄ» ՍՊԸ Լիցենզիա N 000002, 07.10.2020թ. «բժշկական թափոններ» Վտանգավոր թափոնների փոխադրում,
Վտանգավոր թափոնների վնասազերծում
2-ներդիր
ՀՀ, Արարատի մարզ, ք.Մասիս, Երկաթուղայինների 4  

 


ՑԱՆԿ     
Հայաստանի Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզիա ստացած կազմակերպություններ
2019 թվականին

հ/հ Կազմակերպության անվանումը Վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզիայի համարը և տրամադրման ամսաթիվը  Լիցենզիայի ներդիր(ներ)  Գործունեության իրականացման վայրը (մարզը) և տրամադրման ամսաթիվը Թափոնատեսակ(ներ)ը 
1 <<Խաչհար>> ՍՊԸ,
ՀՀ, ք. Երևան, Հովսեփյան 95ա
Լիցենզիա N 000001, 31.01.2019թ. Վտանգավոր թափոնների 
հավաքում,
փոխադրում,
պահում,
վերամշակում
4-ներդիր   
ՀՀ, ք. Երևան, Արտաշատի խճուղի 1, նրբանցք 6/2 «Կտորների տեսքով ասֆալտբետոնի և ասֆալտբետոնե խառնուրդների թափոններ»,
«Շենքերի մասնատման թափոններ»
2 <<Շիրառ>> ՍՊԸ,
ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, Օշական համայնք, Ձախ ափ փողոց 68
Լիցենզիա N 000002, 20.05.2019թ. վտանգավոր թափոնների՝ հավաքում, փոխադրում, պահում,  վնասազերծում ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, Օշական համայնք, Ձախ ափ փողոց 68 «Փետուրների և աղվամազի թափոններ» և «Անասնաբուժական ծառայությունների թափոններ, որոնց հավաքումն ու ոչնչացումը պայմանավորված է հատուկ պահանջներով՝ վարակների առաջացումը կանխելու նպատակով»
3 <<Էկոսիստեմա>> ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ,  Առաքելյան փողոց, 68շ. բն. 7  

Սերիա  ՎԹ   N 000003, տրված 21.06.2019թ., 
անժամկետ


վտանգավոր թափոնների հավաքում,
պահում,
փոխադրում
3-ներդիր    
ՀՀ, ք. Երևան,  Շենգավիթ, Սևանի փողոց 17   «Բանեցված կապարա-թթվային մարտկոցներ»    
4 «Հույս-Մոտոր» ՍՊԸ,
 ՀՀ, ք. Երևան, Զավարյան 12 
Սերիա  ՎԹ   N 000004, տրված 21.06.2019թ.,
 
վտանգավոր թափոնների հավաքում,
պահում, 
վնասազերծում, փոխադրում,
օգտահանում
5-ներդիր 
ՀՀ,ք. Երևան,  Արին Բերդ 5/4  «Բանեցված կապարա-թթվային մարտկոցներ»    
5 «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ,
ՀՀ, ք. Երևան, Ա․ Արմենակյան 127  
Սերիա  ՎԹ   N 000005, տրված 08.11.2019թ.,
 
վտանգավոր թափոնների պահում
1-ներդիր
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, Մյասնիկյան համայնք  «Բանեցված սնդիկային լամպեր, բանեցված կապարե կուտակիչներ, ասբեստ պարունակող նյութեր, սև և գունավոր մետաղների ջարդոն, բանեցված յուղեր, յուղերով աղտոտված հողեր (խիճ), յուղոտված լաթեր, բանեցված յուղեր պարունակող սարքավորումներ»    
 
6 «Էդմետ» ՍՊԸ   Լիցենզիա N 000006, 14.11.2019թ. վտանգավոր թափոնների հավաքում,
վերամշակում, օգտահանում
3-ներդիր
ՀՀ, ք. Երևան, Շիրակի փողոց 47/6 «Ալյումինի և պղնձի» թափոններ
   
 
7 «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ    Լիցենզիա N 000007, 06.12.2019թ. վտանգավոր թափոնների պահում
1-ներդիր
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Գրիգոր Տաթևացու փող., 3-րդ շենք, Գորիսի գլխամասային գրասենյակի տարածք «Հալոգեններ, պոլիքլորացված դիֆենիլներ և տերֆենիլներ չպարունակող բանեցված տրանսֆորմատորային և տուրբինային յուղեր, յուղերով աղտոտված հողեր և լաթեր»     
 
8 «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ   Լիցենզիա N 000008, 06.12.2019թ. վտանգավոր թափոնների  պահում
1-ներդիր
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, Գորիս համայնք, Որոտան բանավան, Տաթև ՀԷԿ-ի տարածք     «Բանեցված սնդիկային լամպեր, կապարե կուտակիչներ, հալոգեններ, պոլիքլորացված դիֆենիլներ և տերֆենիլներ չպարունակող բանեցված տրանսֆորմատորային և տուրբինային յուղեր, պղնձի, սև մետաղների և ալյումինի ջարդոն (այդ թվում մետաղի փոշի պարունակող), յուղերով աղտոտված հողեր և լաթեր»      
 
9 «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ Լիցենզիա N 000009, 06.12.2019թ վտանգավոր թափոնների  պահում
1-ներդիր
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, Սիսիան համայնք, Շաղաթ գյուղ      «Հալոգեններ, պոլիքլորացված դիֆենիլներ և տերֆենիլներ չպարունակող բանեցված տրանսֆորմատորային և տուրբինային յուղեր, յուղերով աղտոտված հողեր և լաթեր» 
10 «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ  Լիցենզիա N 000010, 06.12.2019թ. վտանգավոր թափոնների  պահում
1-ներդիր
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, Սիսիան համայնք, Շամբ բանավան, Շամբ ՀԷԿ-ի տարածք     «Հալոգեններ, պոլիքլորացված դիֆենիլներ և տերֆենիլներ չպարունակող բանեցված տրանսֆորմատորային և տուրբինային յուղեր, յուղերով աղտոտված հողեր և լաթեր» 
 

ՀՀ-ում վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահման, փոխադրման և տեղադրման գործունեության
լիցենզիա ստացած կազմակերպությունների ՑԱՆԿ (առ 01.10.2018թ.)

հ/հ Կազմակերպության անվանումը Վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահման, փոխադրման և տեղադրման գործունեության լիցենզիայի տրամադրման ամսաթիվը Գործունեության իրականացման վայրը
1 <<ՀՈԿՏԵՄԲԵՐՅԱՆԻ
ՖԵՐՈՍՊԼԱՎ ԳՈՐԾԱՐԱՆ>> ՍՊԸ
Լիցենզիան 
տրվել է 26.10.2006թ.
ՀՀ կառավարության 12.10.2006թ. N1425-Ա 
որոշման հիման վրա
ՀՀ, Արմավիրի մարզ
2 <<ՋԻՆՋԷԿՈ>>  ՍՊԸ   Լիցենզիան 
տրվել է 23.02.2009թ. 
ՀՀ կառավարության 19.02.2009թ. N150-Ա որոշման հիման վրա 
ՀՀ, ք. Երևան
3 <<ԷԿՈԼՈԳԻԱ Վ.Կ.Հ.>>  ՍՊԸ     Լիցենզիան
տրվել է 30.02.2009թ. 
ՀՀ կառավարության  26.03.2009թ. N449-Ա որոշման հիման վրա,
լիցենզիան վերաձևակերպվել  է
ՀՀ կառավարության 22.09.2011թ. N1370-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ, ք. Էջմիածին
4 <<ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՍՊԸ Լիցենզիան 
տրվել  է 25.01.2010թ. 
ՀՀ կառավարության 24.12.2009թ. N1494-Ա որոշման հիման վրա,
լիցենզիան վերաձևակերպվել է 
ՀՀ կառավարության 17.11.2011թ. N1614-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ, Արարատի մարզ
5 «ԷԿՈՊՐՈՏԵԿՏ»  ՍՊԸ Լիցենզիան 
տրվել  է 09.08.2011թ. 
ՀՀ կառավարության 28.07.2011թ. N1045-Ա  որոշման հիման վրա
ՀՀ, ք. Երևան
6 <<ԵՐԵՎԱՆԻ Մ. ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ>> ՊՈԱԿ Լիցենզիան
տրվել  է 14.11.2011թ. 
ՀՀ կառավարության 27.10.2011թ. N1548-Ն որոշման հիման վրա
ՀՀ, ք. Երևան
7 <<ԱՐՄԵՆԻԱՆ ՄՈԼԻԲԴԵՆ ՓՐՈԴԱՔՇՆ>> ՍՊԸ Լիցենզիան 
տրվել  է 14.01.2013թ. 
ՀՀ կառավարության 15.11.2012թ. N1662-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ, ք. Երևան
8 <<ՄՈԲԻԼ-ԹԻՎԻ>> ՍՊԸ  Լիցենզիան 
տրվել  է 11.03.2013թ 
ՀՀ կառավարության 28.02.2013թ. N180-Ա որոշման հիման վրա 
ՀՀ, ք. Երևան
9 <<ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ /ՀԱԷԿ/>> ՓԲԸ  Լիցենզիան 
տրվել  է 14.03.2014թ. 
ՀՀ կառավարության 06.03.2014թ. N211-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ, Արմավիրի մարզ
10 <<ԱՄ-ԷՍԿԱ>> ՍՊԸ   Լիցենզիան 
տրվել  է 14.07.2014թ. 
ՀՀ կառավարության 03.07.2014թ. N667-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ Կոտայքի մարզ
11 <<Գ. Նազարյան և ընկերներ>> ՍՊԸ Լիցենզիան 
տրվել  է 11.02.2015թ. 
ՀՀ կառավարության 05.02.2015թ. N77-Ա որոշման հիման վրա    ՀՀ, ք.Երևան 
ՀՀ, ք. Երևան
12 <<Մաքուր երկաթի գործարան>> ԲԲԸ Լիցենզիան 
տրվել  է 29.09.2015թ. 
ՀՀ կառավարության 10.09.2015թ. N1040-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ, ք. Երևան
13 <<ԷԴՄԵՏ>> ՍՊԸ Լիցենզիան 
տրվել  է 15.10.2015թ. 
ՀՀ կառավարության 08.10.2015թ. N1153-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ, ք. Երևան
14 <<Գրաֆեն-Շին>> ՍՊԸ Լիցենզիան 
տրվել  է 30.10.2015թ. 
ՀՀ կառավարության 22.10.2015թ. N1234-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ, ք. Երևան
15 <<Առողջ Սունկ>> ՍՊԸ  Լիցենզիան
տրվել  է 30.10.2015թ. 
ՀՀ կառավարության 22.10.2015թ. N1238-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ Կոտայքի մարզ
16 <<Մետէքսիմ>> ՍՊԸ Լիցենզիան 
տրվել  է 16.09.2016թ. 
ՀՀ կառավարության 08.09.2016թ. N933-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ, ք. Երևան
17 <<Ռուսալ Արմենալ>> ՓԲԸ Լիցենզիան 
տրվել  է 30.05.2017թ. 
ՀՀ կառավարության 25.05.2017թ. N566-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ, ք. Երևան
18 <<Մինասյան Ռիսայքլինգ Քոմփանի>> ՍՊԸ Լիցենզիան 
տրվել  է 25.09.2017թ. 
ՀՀ կառավարության 14.09.2017թ. N1130-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ, ք. Երևան
<
>