ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ


"ՀՀ-ում վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզիա ստացած իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի հանար բնապահպանական նորմեր և կանոններ սահմանող նորմատիվ իրավական ակտերի ՑԱՆԿ" (ՀՀ նախարարի 2019թ. մայիսի 10-ի թիվ 121-Լ հրամանի հավելված)


ՔԱՂՎԱԾՔ ՀՀ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ (8 դեկտեմբերի 2016 թվականի  N 49)
7. Հայաստանի Հանրապետությունում «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» Ստոկհոլմի կոնվենցիայի իրականացման գործողությունների ազգային ծրագրի 2016-2020 թվականներին իրականացվելիք միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին

Հայաստանի Հանրապետությունում «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» Ստոկհոլմի կոնվենցիայի իրականացման գործողությունների ազգային ծրագրի 2016-2020 թվականներին իրականացվելիք միջոցառումների Ց Ա Ն Կ (ՀՀ կառավարության 08.12.2016 թ.-ի  նիստի  N 49 արձանագրային որոշման հավելված)


ՀՀ-ում վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզիա ստացած կազմակերպությունների 
ՑԱՆԿ  (սկսած 2018թ. հոկտեմբերի 1-ից)

հ/հ Իրավաբանական անձի անվանումը և գտնվելու վայրը, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար՝ ազգանունը, անունը, բնակության վայրը և հաշվառման հասցեն  Վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզիայի սերիան և համարը, տրամադրման ամսաթիվը, գործողության ժամկետը     Վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության տեսակները, որոնց համար տրամադրվել են Լիցենզիայի ներդիր(ներ) Գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն) Թափոնատեսակ(ներ)ը, որոնց համար տրամադրվել են Լիցենզիայի ներդիր(ներ) Լիցենզիան վերաձևակերպվել է, կասեցվել է, դադարեցվել է, (որոշման ամսաթիվը, համարը)
1 <<Խաչհար>> ՍՊԸ,
ՀՀ, ք. Երևան, Հովսեփյան 95ա
Սերիա  ՎԹ   N 000001, տրված 31.01.2019թ., անժամկետ վտանգավոր թափոնների՝ հավաքում, փոխադրում, պահում, վերամշակում     ՀՀ, ք. Երևան, Արտաշատի խճուղի 1, նրբանցք 6/2 <<Կտորների տեսքով ասֆալտբետոնի և ասֆալտբետոնե խառնուրդների թափոններ>> ,<<Շենքերի մասնատման թափոններ>>   
2 <<Շիրառ>> ՍՊԸ,
ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, Օշական համայնք, Ձախ ափ փողոց 68
Սերիա  ՎԹ   N 000002, տրված 20.05.2019թ, 
անժամկետ
վտանգավոր թափոնների՝ հավաքում, փոխադրում, պահում,  վնասազերծում ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, Օշական համայնք, Ձախ ափ փողոց 68 «Փետուրների և աղվամազի թափոններ» և «Անասնաբուժական ծառայությունների թափոններ, որոնց հավաքումն ու ոչնչացումը պայմանավորված է հատուկ պահանջներով՝ վարակների առաջացումը կանխելու նպատակով»  
3 <<Էկոսիստեմա>> ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ,  Առաքելյան փողոց, 68շ. բն. 7  

Սերիա  ՎԹ   N 000003, տրված 21.06.2019թ., 
անժամկետ

վտանգավոր թափոնների՝ հավաքում, պահում, փոխադրում,      ՀՀ, ք. Երևան,  Շենգավիթ, Սևանի փողոց 17   «Բանեցված կապարա-թթվային մարտկոցներ»      
4 «Հույս-Մոտոր» ՍՊԸ,
 ՀՀ, ք. Երևան, Զավարյան 12 
Սերիա  ՎԹ   N 000004, տրված 21.06.2019թ.,
անժամկետ
վտանգավոր թափոնների` հավաքում, պահում, վնասազերծում, փոխադրում, օգտահանում ՀՀ,ք. Երևան,  Արին Բերդ 5/4  «Բանեցված կապարա-թթվային մարտկոցներ»      
5 «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ,
ՀՀ, ք. Երևան, Ա․ Արմենակյան 127  
Սերիա  ՎԹ   N 000005, տրված 08.11.2019թ.,
անժամկետ
վտանգավոր թափոնների  պահում ՀՀ, Արմավիրի մարզ, Մյասնիկյան համայնք  «Բանեցված սնդիկային լամպեր, բանեցված կապարե կուտակիչներ, ասբեստ պարունակող նյութեր, սև և գունավոր մետաղների ջարդոն, բանեցված յուղեր, յուղերով աղտոտված հողեր (խիճ), յուղոտված լաթեր, բանեցված յուղեր պարունակող սարքավորումներ»    
 
 

ՀՀ-ում վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահման, փոխադրման և տեղադրման գործունեության
լիցենզիա ստացած կազմակերպությունների ՑԱՆԿ (առ 01.10.2018թ.)

հ/հ Կազմակերպության անվանումը Վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահման, փոխադրման և տեղադրման գործունեության լիցենզիայի տրամադրման ամսաթիվը Գործունեության իրականացման վայրը
1 <<ՀՈԿՏԵՄԲԵՐՅԱՆԻ
ՖԵՐՈՍՊԼԱՎ ԳՈՐԾԱՐԱՆ>> ՍՊԸ
Լիցենզիան 
տրվել է 26.10.2006թ.
ՀՀ կառավարության 12.10.2006թ. N1425-Ա 
որոշման հիման վրա
ՀՀ, Արմավիրի մարզ
2 <<ՋԻՆՋԷԿՈ>>  ՍՊԸ   Լիցենզիան 
տրվել է 23.02.2009թ. 
ՀՀ կառավարության 19.02.2009թ. N150-Ա որոշման հիման վրա 
ՀՀ, ք. Երևան
3 <<ԷԿՈԼՈԳԻԱ Վ.Կ.Հ.>>  ՍՊԸ     Լիցենզիան
տրվել է 30.02.2009թ. 
ՀՀ կառավարության  26.03.2009թ. N449-Ա որոշման հիման վրա,
լիցենզիան վերաձևակերպվել  է
ՀՀ կառավարության 22.09.2011թ. N1370-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ, ք. Էջմիածին
4 <<ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՍՊԸ Լիցենզիան 
տրվել  է 25.01.2010թ. 
ՀՀ կառավարության 24.12.2009թ. N1494-Ա որոշման հիման վրա,
լիցենզիան վերաձևակերպվել է 
ՀՀ կառավարության 17.11.2011թ. N1614-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ, Արարատի մարզ
5 «ԷԿՈՊՐՈՏԵԿՏ»  ՍՊԸ Լիցենզիան 
տրվել  է 09.08.2011թ. 
ՀՀ կառավարության 28.07.2011թ. N1045-Ա  որոշման հիման վրա
ՀՀ, ք. Երևան
6 <<ԵՐԵՎԱՆԻ Մ. ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ>> ՊՈԱԿ Լիցենզիան
տրվել  է 14.11.2011թ. 
ՀՀ կառավարության 27.10.2011թ. N1548-Ն որոշման հիման վրա
ՀՀ, ք. Երևան
7 <<ԱՐՄԵՆԻԱՆ ՄՈԼԻԲԴԵՆ ՓՐՈԴԱՔՇՆ>> ՍՊԸ Լիցենզիան 
տրվել  է 14.01.2013թ. 
ՀՀ կառավարության 15.11.2012թ. N1662-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ, ք. Երևան
8 <<ՄՈԲԻԼ-ԹԻՎԻ>> ՍՊԸ  Լիցենզիան 
տրվել  է 11.03.2013թ 
ՀՀ կառավարության 28.02.2013թ. N180-Ա որոշման հիման վրա 
ՀՀ, ք. Երևան
9 <<ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ /ՀԱԷԿ/>> ՓԲԸ  Լիցենզիան 
տրվել  է 14.03.2014թ. 
ՀՀ կառավարության 06.03.2014թ. N211-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ, Արմավիրի մարզ
10 <<ԱՄ-ԷՍԿԱ>> ՍՊԸ   Լիցենզիան 
տրվել  է 14.07.2014թ. 
ՀՀ կառավարության 03.07.2014թ. N667-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ Կոտայքի մարզ
11 <<Գ. Նազարյան և ընկերներ>> ՍՊԸ Լիցենզիան 
տրվել  է 11.02.2015թ. 
ՀՀ կառավարության 05.02.2015թ. N77-Ա որոշման հիման վրա    ՀՀ, ք.Երևան 
ՀՀ, ք. Երևան
12 <<Մաքուր երկաթի գործարան>> ԲԲԸ Լիցենզիան 
տրվել  է 29.09.2015թ. 
ՀՀ կառավարության 10.09.2015թ. N1040-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ, ք. Երևան
13 <<ԷԴՄԵՏ>> ՍՊԸ Լիցենզիան 
տրվել  է 15.10.2015թ. 
ՀՀ կառավարության 08.10.2015թ. N1153-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ, ք. Երևան
14 <<Գրաֆեն-Շին>> ՍՊԸ Լիցենզիան 
տրվել  է 30.10.2015թ. 
ՀՀ կառավարության 22.10.2015թ. N1234-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ, ք. Երևան
15 <<Առողջ Սունկ>> ՍՊԸ  Լիցենզիան
տրվել  է 30.10.2015թ. 
ՀՀ կառավարության 22.10.2015թ. N1238-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ Կոտայքի մարզ
16 <<Մետէքսիմ>> ՍՊԸ Լիցենզիան 
տրվել  է 16.09.2016թ. 
ՀՀ կառավարության 08.09.2016թ. N933-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ, ք. Երևան
17 <<Ռուսալ Արմենալ>> ՓԲԸ Լիցենզիան 
տրվել  է 30.05.2017թ. 
ՀՀ կառավարության 25.05.2017թ. N566-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ, ք. Երևան
18 <<Մինասյան Ռիսայքլինգ Քոմփանի>> ՍՊԸ Լիցենզիան 
տրվել  է 25.09.2017թ. 
ՀՀ կառավարության 14.09.2017թ. N1130-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ, ք. Երևան
<
>