ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Շրջակա միջավայրի նախարարության 2019թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկատվություն


21.06.2019թ. Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծրագրի իրականացման համար անտառների գույքագրման ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ


05.06.2019թ.
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք  Շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից վերջին  մեկ տարվա ընթացքում իրականացված բարեփոխումների վերաբերյալ


01.03.2019թ.
Զ Ե Կ ՈՒ Յ Ց  կառավարության նախորդ 2018-2022թ.թ. ծրագրից բխող բնապահպանության նախարարության կողմից իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ 
ՀԱՎԵԼՎԱԾ  2018 թվականի հունիսի 1-ին ԱԺ-ի կողմից հավանության արժանացած 2018-2022թ.թ. Կառավարության ծրագրի Բնապահպանության նախարարության կողմից իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ


22.01.2018թ.
Բնապահպանության նախարարության 2018 թվականի գործունեության հիմնական արդյունքները

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ՀՀ կառավարարության 2018թ. սեպտեմբերի 6-ի «ՀՀ կառավարության 2018-2022 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N1030-Լ որոշման հավելված 1-ի Բնապահպանության նախարարության կողմից 2018 թվականի ընթացքում կատարման վերաբերյալ

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն - Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք  Բնապահպանության նախարարության 2018 թվականի գործունեության հիմնական արդյունքների

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք  Բնապահպանության նախարարության կողմից 2018 թվականի ընթացքում ՀՀ կառավարարության 2018թ. սեպտեմբերի 6-ի «ՀՀ կառավարության 2018-2022 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N1030-Լ  որոշման հավելված 1-ի կատարման վերաբերյալ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք  ՀՀ Բնապահպանության նախարարության կողմից 2018 թվականի 1-ին կիսամյակի ընթացքում միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքներրի մասին

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք Բնապահպանության նախարարության "Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" Պետական հիմնարկի կողմից 2018թ. իրականացված ծրագրերի վերաբերյալ

Հարցաթերթ Մարմնի ներքին աուդիտի ստորաբաժանման կողմից իրականացված աշխատանքների17.01.2019թ. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ 
2017 թվականի մայիսի 4-ին ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված «Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019 թվականների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 483-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 55, 56, 57 և 96-րդ կետերի կատարման ընթացքի վերաբերյալ


12.07.2018թ. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ 
2017 թվականի մայիսի 4-ին ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված <<Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019 թվականների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին>> N 483-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 55, 56 և 57-րդ կետերի կատարման ընթացքի վերաբերյալ


21.06.2018թ.  ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի եզրակացությունը ՀՀ տարածքում ընդերքի օգտագործման տրամադրման օրինակության և ընդերքի օգտագործման /ոչ մետաղական հանքավայրեր/ նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ և Բնապահպանության նախարարության պարզաբանումը


ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  2018թ. ՀՀ  Բնապահպանության  նախարարության կողմից կատարման համար նախատեսված միջոցառումների

2017թ. ՀՀ  բնապահպանության  նախարարության կողմից նախաձեռնած հիշատակման արժանի բարեփոխումները

ՏԵՂԵԿԱՆՔ  բնապահպանության ոլորտում 2017 թվականի ընթացքում իրականացված ներդրումային ծրագրերի վերաբերյալ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ - ՏԵՂԵԿԱՆՔ  ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2017 թվականի գործունեության հիմնական արդյունքների

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  ՀՀ կառավարության 2017 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների ՀՀ բնապահպանության նախարարության իրականացրած արդյունքների մասին  

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների ՀՀ բնապահպանության նախարարության  Իրականացրած արդյունքների մասին (սեղմագիր) 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ   ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից 2017 թվականի ընթացքում միջոցառումների ծրագրի և գերակա  խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին (Ձև N4)


12.01.2018թ.  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2017 թվականի մայիսի 4-ին ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված <<Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող  2017-2019 թվականների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին>>  N 483-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 55, 56 և 57-րդ կետերի կատարման ընթացքի վերաբերյալ


27.12.2017թ.  ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2017 թվականի գործունեության հիմնական արդյունքների մասին  ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ


27.09.2017թ.

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2016թ. սեպտեմբերի 1-ից 2017թ. սեպտեմբերի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում  գործունեության հիմնական արդյունքների

ՏԵՂԵԿԱՆՔ   2016 թ. սեպտեմբերի 1-ից մինչև 2017 թ. օգոստոսի 31-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից իրականացված ծրագրերի և գործողությունների արդյունքների վերաբերյալ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ  ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից 2017 թվականի 9 ամսվա ընթացքում միջոցառումների ծրագրի եվ գերակա  խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին


26.09.2017թ.  ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2016թ. հոկտեմբերի 1-ից 2017թ. սեպտեմբերի 1-ն ընկած  ժամանակահատվածում  գործունեության հիմնական արդյունքների մասին ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ


20.07.2017թ.  ՏԵՂԵԿԱՆՔ    ՀՀ  բնապահպանության նախարարության կողմից 2017 թվականի 1-ին կիսամյակի ընթացքում միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին

ՏԵՂԵԿԱՆՔ ՀՀ բնապահպանության ոլորտում ներգրավված ներդրումների վերաբերյալ


14.07.2017թ.  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ    2017 թվականի մայիսի 4-ին ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված <<Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019 թվականների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին>> N 483-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 55, 56 և 57-րդ կետերի կատարման ընթացքի վերաբերյալ


 21.03.2017թ  ՀՀ բնապահպանության նախարարության ծառայողական ավտոմեոենաների ցուցակ


18.01.2017թ.  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ   ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2016 թվականի գործունեության հիմնական արդյունքների մասին

ՏԵՂԵԿԱՆՔ   ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից 2016 թվականի ընթացքում միջոցառումների ծրագրի եվ գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին


18.08.2016թ.  ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2016 թվականի 1-ին կիսամյակի գործունեության հիմնական ձեռքբերումների և հեռանկարային օրակարգում գտնվող կոնկրետ նախաձեռնությունների հաշվետվություն


19.01.2016թ.  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության կողմից 2015թ. ստուգումներ Կառավարության 1509-Ն որոշման ձևաչափով:


14.01.2016թ.  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2015 թվականի գործունեության հիմնական արդյունքների մասին

ՏԵՂԵԿԱՆՔ   ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից 2015 թվականի ընթացքում միջոցառումների ծրագրի եվ գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին


30.11.2015թ.  ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության կողմից 2016թ. ընթացքում իրականացվելիք ստուգումների ծրագիր


22.01.2015թ.  ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության կողմից  2014թ  ստուգումներ ՀՀ կառավարության 1509-Ն որոշման ձևաչափով


23.12.2014թ.   ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2014 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների արդյունքները

<
>