ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԴԱՇՏ

Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնների հավակնորդներին ներկայացվող որակական պահանջներ

<<ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱUԻՆ>> ՀՀ օրենք

<<Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին>> ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի որոշում

ՀՀ բնապահպանության նախարարության համակարգի ՊՈԱԿ-ների և 100 տոկոս` պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների գործադիր մարմինների թափուր պաշտոնների համար մրցույթի և այդ պաշտոնները զբաղեցնողների համար ատեստավորում անցկացնող մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների ձևավորման կարգը և ատեստավորման ու մրցույթի անցկացման ընթացակարգը հաստատելու մասին (29.09.2005թ. N 291-Ն հրաման)

<
>