ԸՆԴԵՐՔ

2018 թվականի դրությամբ

Տեղեկատվություն ընդերքօգտագործողների կողմից խախտված հողերի վերականգնման նպատակով շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլուխ մուտքագրվող գումարների վերաբերյալ

Տեղեկատվություն ընդերքօգտագործողների կողմից նախատեսվող մշտադիտարկումների ամփոփ տարեկան հաշվետվությունների վերաբերյալ

Տեղեկատվություն ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և վերամշակման պլաններ ներկայացրած ընդերքօգտագործողների վերաբերյալ

Տեղեկատվություն բնապահպանական կառավարման պլաններ ներկայացրած ընդերքօգտագործողների վերաբերյալ


2017 թվականի դրությամբ ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և վերամշակման պլաններ ընդերքօգտագործողների կողմից չեն ներկայացվել:


Տեղեկատվություն բնապահպանական կառավարման պլաններ ներկայացրած ընդերքօգտագործողների վերաբերյալ 2017թ. դրությամբ 


Տեղեկատվություն բնապահպանական միջոցառումների ծրագիր ներկայացրած ընդերքօգտագործողների վերաբերյալ 2017թ. դրությամբ 

<
>