ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  ՀՀ կառավարության 08.02.2019թ. N 65-Ա  որոշում


<<Էկոլոգիական կրթության և դաստիրակության զարգացման ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին>> ՀՀ կառավարության 2018 թ.փետրվարի 22-ի նիստի N 7 արձանագրային որոշում`

Հավելված
Էկոլոգիական կրթության և դաստիրակության զարգացման ռազմավարությունը


<<Շրջակա միջավայրի պահպանության և բնական ռեսուրսների օգտագործման կառավարման ռազմավարությանը և միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին>> ՀՀ  կառավարության  2018 թ. մարտի 22-ի նիստի N 11 արձանագրային  որոշում

Հավելված N 1 
Շրջակա միջավայրի պահպանության և բնական ռեսուրսների օգտագործման կառավարման ռազմավարություն

Հավելված N 2
Շրջակա միջավայրի պահպանության և բնական ռեսուրսների օգտագործման կառավարման միջոցառումների 2018-2022 թվականների ծրագիր


<<ՍԵՎԱՆ>> ազգային պարկի բարեփոխումների և զարգացման  հայեցակարգին հավանություն տալու մասին>>  ՀՀ  կառավարության  2017թ. դեկտեմբերի 28-ի նիստի N 54 արձանագրային  որոշում


ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

<<Հայաստանի Հանրապետության կենսաբանական բազմազանության պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման բնագավառներում ռազմավարությանը և գործողությունների ազգային ծրագրին հավանություն տալու մասին>> ( ՀՀ կառավարության 2015թ. դեկտեմբերի 10-ի նիստի N 54 արձանագրային որոշում)

Հավելված N 1 
Հայաստանի Հանրապետության կենսաբանական բազմազանության պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման բնագավառներում ռազմավարությունը 

Հավելված N 2
Հայաստանի Հանրապետության կենսաբանական բազմազանության պահպանության, պաշտպանության,  վերարտադրության և օգտագործման բնագավառներում 2016-2020 թվականների գործողությունների ազգային ծրագիր


<<Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ռազմավարությունը, պահպանության և օգտագործման բնագավառում պետական ծրագիրը և միջոցառումները հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության 25.09.2014 թ. N- 1059-Ա որոշում


Պայքար անապատացման դեմ.
Հայաստանի Հանրապետությունում անապատացման դեմ պայքարի  ռազմավարությանը և գործողությունների ազգային ծրագրին հավանություն տալու մասին ( ՀՀ կառավարության 2015 թ.մայիսի 27-ի նիստի N23 արձանագրային որոշում)

<<Հայաստանի Հանրապետությունում անապատացման, հողերի դեգրադացիայի և երաշտների հիմնախնդիրների վերաբերյալ հասարակության իրազեկության բարձրացման>> ծրագիրը հաստատելու մասին ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2017 թվականի նոյեմբերի 06-ի  N392-Ա հրամանը

<<Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2015 թվականի դեկտեմբերի 2-ի N361-Ա հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին>> ՀՀ բնապահպանության նախարաի 2017 թվականի նոյեմբերի 06-ի  N393-Ա հրամանը

 

<
>