ՄԵԿԱՆԳԱՄՅԱ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐ/Արխիվ 2019

03.07.2019թ.
Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի պրեկուրսորներ չհամարվող թունավոր նյութերի ներմուծման մեկանգամյա լիզենզիա ( 1 կիսամյակ )

N/N Կազմակերպության  անվանումը                    Ստացած լիցենզիաների քանակը Գործունեության  մարզը
1 <<Գեոպրոմայնինգ Գոլդ>> ՍՊԸ 17 լիցենզիա Արարատի մարզ
2 <<Փաթիլա>> ՍՊԸ     2 լիցենզիա ք. Երևան
3 <<Ազադ Ֆարմասյութիքլզ>> ՍՊԸ 3 լիցենզիա Կոտայքի մարզ
4 <<Իմմունոֆարմ>> ՍՊԸ 3 լիցենզիա ք. Երևան
5 <<Յունիքիմ>> ՍՊԸ 1 լիցենզիա ք. Երևան

Վտանգավոր թափոնների արտահանման  մեկանգամյա լիցենզիա
( 1 կիսամյակ )

N/N Կազմակերպության  անվանումը    Ստացած լիցենզիաների քանակը Գործունեության  մարզը
  <<Էդմետ>>  ՍՊԸ 6 լիցենզիա ք. Երևան
  <<Մետէքսիմ>> ՍՊԸ 2 լիցենզիա ք. Երևան


Թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների հաստատված նախագծեր

( 1 կիսամյակ )

N/N Կազմակերպության անվանումը Գործունեության  մարզը
1 <<Ջերմուկ Գրուպ>> ՓԲԸ Վայոց ձոր
2 <<ՀրազՋԷԿ>> ԲԲԸ Կոտայք
3 <<Արմենիան Մոլիբդեն Փրոդաքշն>> ՍՊԸ ք. Երևան
4 <<Գազպրոմ Արմենիա>> ՓԲԸ՝ <<Արմավիրի Գազմաշ>> ՍՊԸ Արմավիր
5 <<Ռուսալ Արմենալ>> ՓԲԸ ք. Երևան
6 <<Մեղրաձոր Գոլդ>> ՍՊԸ Կոտայք
7 <<Ձուլակենտրոն>> ԲԲԸ Կոտայք
8 <<Թաթսթոուն>>  ՍՊԸ Սյունիք
9 <<Հայկական Ատոմային Էլեկտրակայան>> ՓԲԸ Արմավիր
10 <<Արմենիան Տիտանիում Փրոդաքշն>> ՍՊԸ ք. Երևան
11 <<Մաքուր երկաթի գործարան>> ԲԲԸ ք. Երևան

Հայաստանի Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզիա ստացած կազմակերպություններ
( 1 կիսամյակ )

հ/հ Կազմակերպության անվանումը Լիցենզիայի ներդիր(ներ) Գործունեության իրականացման վայրը (մարզը)
1 «Խաչհար» ՍՊԸ 1-լիցենզիա/4-ներդիր     ք. Երևան
2 «Շիրառ» ՍՊԸ 1-լիցենզիա/4-ներդիր     Արագածոտնի մարզ,  համայնք Օշական
3 «Էկոսիստեմա» ՍՊԸ 1-լիցենզիա/3-ներդիր     ք. Երևան

Թափոնների պետական կադաստրի և ռեեստրների վարում
( 1 կիսամյակ )

N/N Մատուցված   ծառայության անվանումը Քանակը
1 Թափոններ գոյացնող, վերամշակող  օբյեկտների և թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրային գրանցում  /գրանցված կազմակերպությունների քանակը/ 14

01.01.2018 - 31.01.2019թթ. Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի պրեկուրսորներ չհամարվող թունավոր նյութերի ներմուծման մեկանգամյա լիզենզիա

Հ/հ Կազմակերպության  անվանումը Գործունեության  մարզը
4-րդ եռամսյակ
1   <<Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ>> ՍՊԸ -7 լիցենզիա   Արարատի մարզ
2   <<Իմմունոֆարմ>> ՍՊԸ   ք.Երևան
2   <<Յունիքիմ>> ՍՊԸ   ք.Երևան
3   <<Իսատիս>> ՍՊԸ    ք.Երևան
4   <<Թագ Հէմ>> ՍՊԸ    ք.Երևան
3-րդ եռամսյակ
1  <<Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ>> ՍՊԸ -7 լիցենզիա    ՀՀ Արարատի մարզ
2  <<Իմմունոֆարմ>> ՍՊԸ   ՀՀ ք.Երևան
3   <<Յունիքիմ>> ՍՊԸ     ՀՀ ք.Երևան
1-ին և 2-րդ եռամսյակներ
1   <<Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ>> ՍՊԸ -8 լիցենզիա    ՀՀ ք.Երևան
2   <<Մեդիսար >> ՍՊԸ -1 լիցենզիա    ՀՀ ք.Երևան
3  <<Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ>> ՍՊԸ -7 լիցենզիա   ՀՀ Արարատի մարզ
4   <<Յունիքիմ>> ՍՊԸ     ՀՀ ք.Երևան


Վտանգավոր թափոնների արտահանման լիցենզիա

Հ/հ Կազմակերպության  անվանումը Գործունեության  մարզը
1   <<Մինասյան Ռիսայքլինգ Քոմփնի>> ՍՊԸ – 2 լիցենզիա   ք.Երևան
2   <<Էդմետ>> ՍՊԸ – 2 լիցենզիա       ք.Երևան
2   <<Մետէքսիմ>> ՍՊԸ   ք.Երևան
3    <<Մետտա Գրուպ>> ՍՊԸ   ք.Երևան


06.12.2017- 01.07.2018թթ. Տրամադրված վտանգավոր թափոնների փոխադրման մեկանգամյա լիցենզիա

Հ/հ Կազմակերպության անվանումը Գործունեության իրականացման վայրը/մարզ/
1   <<Մետէքսիմ>> ՍՊԸ   ՀՀ ք.Երևան
2   <<Մինասյան Ռիսայքլինգ Քոմփնի>> ՍՊԸ   ՀՀ ք.Երևան
3   <Էդմետ>> ՍՊԸ   ՀՀ ք.Երևան
4   <<Մետտա Գրուպ>> ՍՊԸ   ՀՀ ք.Երևան
5 <<Ռուսալ Արմենալ>> ՓԲԸ ՀՀ ք.Երևան
6 <<Մինասյան Ռիսայքլինգ Քոմփնի>> ՍՊԸ ՀՀ ք.Երևան


06.12.2017- 01.01.2018թթ. Տրամադրված վտանգավոր թափոնների փոխադրման մեկանգամյա լիցենզիա

Հ/հ Կազմակերպության անվանումը Գործունեության իրականացման վայրը/մարզ/
1   <<Ռուսալ Արմենալ>> ՓԲԸ   ՀՀ ք.Երևան
2   <<Մինասյան Ռիսայքլինգ Քոմփնի>> ՍՊԸ   ՀՀ ք.Երևան

05.12.2017թ.- դրությամբ Տրամադրված վտանգավոր թափոնների փոխադրման մեկանգամյա լիցենզիա

Հ/հ Կազմակերպության անվանումը Գործունեության իրականացման վայրը/մարզ/
1   <<Էդմետ>> ՍՊԸ   ՀՀ ք.Երևան
2   <<Մետէքսիմ>> ՍՊԸ   ՀՀ ք.Երևան


06.12.2017- 15.01.2018թթ. Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի պրեկուրսորներ չհամարվող թունավոր նյութերի ներմուծման մեկանգամյա լիզենզիաիա

Հ/հ Կազմակերպության անվանումը Գործունեության իրականացման վայրը/մարզ/
1   <<Մեդիսար>> ՍՊԸ    ՀՀ ք.Երևան
2   <<Մեդիսար>> ՍՊԸ    ՀՀ ք.Երևան

05.12.2017թ.- դրությամբ  Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի պրեկուրսորներ չհամարվող թունավոր նյութերի ներմուծման մեկանգամյա լիզենզիաիա

Հ/հ Կազմակերպության անվանումը Գործունեության իրականացման վայրը/մարզ/
1   <<Գեո Պրո ՄայնինգԳոլդ>> ՍՊԸ  ՀՀ Արարատի մարզ
2   <<Գեո Պրո ՄայնինգԳոլդ>> ՍՊԸ   ՀՀ Արարատի մարզ
3   <<Գեո Պրո ՄայնինգԳոլդ>> ՍՊԸ   ՀՀ Արարատի մարզ
4   <<Գեո Պրո ՄայնինգԳոլդ>> ՍՊԸ   ՀՀ Արարատի մարզ
5   <<Գեո Պրո ՄայնինգԳոլդ>> ՍՊԸ   ՀՀ Արարատի մարզ
6   <<Գեո Պրո ՄայնինգԳոլդ>> ՍՊԸ  ՀՀ Արարատի մարզ
7   <<Յունիքիմ>> ՍՊԸ   ՀՀ Արարատի մարզ
<
>