ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԽԻՎ 2017թ., 2018թ.

01.01.2018թ.-28.12.2018թ. ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված և սահմանված կարգով ընդունված ՀՀ կառավարության որոշումների ՑԱՆԿ

 1. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի սեպտեմբերի 30-ի N 1782-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 11.01.2018թ. N 13-Ն որոշում (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 5)
 2. «Շրջակա միջավայրի պետական մոնիթորինգի զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 25.01.2018թ. N 3-16 արձանագրային որոշում
 3. "Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 20-ի նիuտի N 19 արձանագրության 4-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" 25.01.2018թ. N 3-13 արձանագրային որոշում
 4. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մայիսի 27-ի նիստի N 23 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" 25.01.2018թ. N 3-14 արձանագրային որոշում
 5. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30-ի N 927-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 25.01.2018թ. N 57-Ն որոշում (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 9)
 6. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 08.02.2018թ. N 94-Ն որոշում (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 11)
 7. "Բնակավայրերի կանաչ գոտիների չափերին և տեսակային կազմին ներկայացվող պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 1318-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ կառավարության 08.02.2018թ. N 108-Ն որոշում (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 13)
 8. "Հողն աղտոտումից պահպանելու ընդհանուր պահանջները, հողն աղտոտող վնասակար նյութերի ցանկն ու հողերի աղտոտվածության աստիճանի գնահատման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1277-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ կառավարության 08.02.2018թ. N 124-Ն որոշում (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 13)
 9. "Որպես նվիրատվություն գույք ընդունելու և գույք ամրացնելու մասին" ՀՀ կառավարության 15.02.2018թ. N 154-Ա որոշում
 10. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մայիսի 11-ի N920-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 166-Ն որոշում (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 15)
 11. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 22-ի N437-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 167-Ն որոշում (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 15)
 12. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 29-ի N 1008-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N177-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 13. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության «Անտառային պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության անտառային պետական կոմիտեի կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 182-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 14. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 5-ի  N 1516-Ն  որոշման  մեջ  փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 183-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 15. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1237-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 184-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 16. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի N 1054-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 185-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 17. "Անտառների կայուն կառավարման ոլորտում պետական կառավարման լիազորված մարմին սահմանելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 1-ի N 1134-Ն և 2004 թվականի հունվարի 15-ի N 7-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 189-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 18.  "Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորվող մշտադիտարկումների իրականացման պահանջների, ինչպես նաև արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 191-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 19. "Էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության զարգացման ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին" 22.02.2018թ. N 7-11 արձանագրային որոշում
 20. "Հայաստանի Հանրապետության բնական պաշարների կառավարման ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 7-29 արձանագրային որոշում
 21. "Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման և շահագործման համար շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման չափորոշիչներին հավանություն տալու մասին" 01.03.2018թ. N 8 արձանագրային որոշում
 22. "Հայաստանի  Հանրապետության  կառավարության  2003  թվականի հունվարի 30-ի N 121-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ  կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 01.03.2018թ. N 201-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 18)
 23.  "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 06.03.2018թ. N 234-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 19)
 24.  "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 1343-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 29.03.2018թ. թվականի  N  360-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 28.1)
 25. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 1544-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 24.05.2018թ․ N 625-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 46)
 26. "Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում կատարելու, անտառային կոմիտեին գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին"  Կառավարության 01.06.2018թ․ N 643-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 48)
 27. "Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին" Կառավարության 08.06.2018թ․ N 662-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 47)
 28. "Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 08.06.2018թ․ N 677-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 49)
 29. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության "Բնապահպանական նպատակային ֆոնդ" արտաբյուջետային հաշիվ" ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" Կառավարության 19.07.2018թ․ N 864-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 61)   
 30. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N 121-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 27.09.2018թ․ N 1029-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 74)
 31. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" Կառավարության 27.09.2018թ․ N 1056-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 74)
 32. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 19-ի N 822-Լ որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 25.10.2018թ․ N 1180-Լ որոշում
 33. "Որպես նվիրատվություն գույք ընդունելու և  գույք հանձնելու մասին " Կառավարության 13.12.2018թ․ N 1439 – Ա որոշում
 34. "Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի  N 1717-ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին" Կառավարության 13.12.2018թ․ N 1452 - Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 93.1)
 35. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 31-ի N 338-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" Կառավարության 20.12.2018թ․N 1470-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 93.1)
 36. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 1-ի N 643-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 13.12.2018թ․  N 1510- Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 94)
 37. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 1-ի N 643-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 20.12.2018թ․  N 1505 - Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 93.1) 

01.01.2017թ.-31.12.2017թ. ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված և սահմանված կարգով ընդունված ՀՀ կառավարության որոշումների ՑԱՆԿ

 1. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի N 1151-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 19.01.2017թ. N 36-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 7)
 2. "Ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի վարման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 23-ի N 1060-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ կառավարության 02.02.2017թ. N 68-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 9)
 3. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի  հոկտեմբերի 10-ի N 1638-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 16.02.2017թ. N 132-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 14)
 4. "Դիլիջան" ազգային պարկի 2017-2026 թվականների կառավարման պլանը և կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 23.02.2017թ. N 190-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 15)
 5. «Դիլիջան» ազգային պարկի 2017-2026 թվականների կառավարման պլանի միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 23.02.2017թ. N 8-47 արձանագրային որոշում
 6. «Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 02.03.2017թ. N 221-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 16)
 7. «Ախուրյանի ջրավազանային տարածքի կառավարման պլանի 2017-2022 թվականների միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 09.03.2017թ. N 10-32 արձանագրային որոշում
 8. "Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի 2017-2022 թվականների կառավարման պլանը և արդյունավետ կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 09.03.2017թ. N 240-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 9. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1325-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 09.03.2017թ. N 357-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 23)
 10. "Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի վերջնական փակումից հետո ընդերքի օգտագործման հետ կապված շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում բնապահպանության բնագավառի պետակա կառավարման լիազոր մարմնի կողմից ընդերքօգտագործողի փոխարեն ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի պահպանման, դիտանցման և հսկողության միջոցառումներն իրականացնելու դեպքերը և կարգը սահմանելու մասին" ՀՀ կառավարության 27.04.2017թ. N 429-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 28)
 11. "Լավագույն հնարավոր տեխնոլոգիաներին ներկայացվող չափորոշիչները սահմանելու մասին" ՀՀ կառավարության 15.06.2017թ. N 666-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 41)
 12. "Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և ընդերքօգտագործման թափոններ%
<
>