"Հայաստանի պահպանվող տարածքների համակարգի զարգացում" ՄԱԶԾ/ԳԷՖ-ի ծրագիր

«Գնիշիկ» պահպանվող լանդշաֆտի կառավարման պլան (2014-2018)

<<Հայաստանի պահպանվող տարածքների համակարգի զարգացում>> ՄԱԶԾ/ԳԷՀ միջին ծավալի ծրագիր

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ

Նախագիծ

<<Հայաստանի պահպանվող տարածքների համակարգի զարգացում>> ՄԱԶԾ/ԳԷՀ միջին ծավալի ծրագիր

Պահպանվող տարածքների համակարգի ռացիոնալացում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԿԱՊԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ

ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

"Հայաստանի պահպանվող տարածքների համակարգի զարգացում" ՄԱԶԾ/ԳԷՖ-ի ծրագիր

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Ք. ՔԱՋԱՐԱՆ, ԼԵՌՆԱՁՈՐ, ԳԵՂԻ, ՇԻԿԱՀՈՂ, ՍՐԱՇԵՆ ԵՎ ԾԱՎ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ< ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԵՎ ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ԱՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

“Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին” ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին” ՀՀ օրենքի նախագծի հանրային քննարկման
Արձանագրություն

ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԶԵԿՈՒՅՑ
Հայաստանի պահպանվող տարածքների համակարգի զարգացում

2010 Տարեկան հաշվետվություն

Պետական արգելավայրերի վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության վերլուծություն

Տարբեր գերատեսչությունների կողմից կառավարվող պետական արգելավայրերի կառավարման առանձնահատկությունները

Պետական արգելավայրերի կառավարման ինստիտուցիոնալ կապերի ձևավորում

Արգելավայրերի վերաբերյալ համայնքների իրազեկվածության ուսումնասիրություն

Overview on international experience on Sanctuaries with special reference on Sanctuary participatory management

Նախատեսվող “Խուստուփ” և գործող “Զանգեզուր” արգելավայրերի տուրիզմի պոտենցիալի գնահատում

Նախատեսվող “Գնիշիկ” արգելավայրի տուրիզմի զարգացման պոտենցիալի գնահատում

Նախատեսվող “Խուստուփ” և գործող “Զանգեզուր” արգելավայրերի հարակից համայնքների ելակետային սոցիալ-տնտեսական հետազոտություն

Նախատեսվող “Գնիշիկ” արգելավայրի հարակից համայնքների ելակետային սոցիալ-տնտեսական հետազոտություն

Նախատեսվող “Խուստուփ” և գործող “Զանգեզուր” արգելավայրերի շահառուների վերլուծություն

Նախատեսվող “Գնիշիկ” արգելավայրի շահառուների վերլուծություն

Գնիշիկ”, “Խուստուփ” և “Զանգեզուր” արգելավայրերի շահառուների վերլուծություն.ԵրևանՎերապատրաստումներ

2010.09.27-2010.10.02 Փորձի փոխանակման այց Ավստրիա
2011.05.23-2011.05.28 Փորձի փոխանակման այց Հայաստան
2011.11.11-12, 2011.11.24-25 ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի համայնքների համար բնության հատուկ պահպանվող տարածքների վերաբերյալ հանրային իրազեկման բարձրացման դասընթացներ

<
>